Hit (1345) Y-2631

Ahmed Nakkaş el Hılati

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Mimar Uzm.Alanı : Mimarlık
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

AHMED NAKKAŞ el-HILATÎ

Mengücükoğulları döneminde yaşayan mimar

Doğum ve ölüm tarihi bilinmemekte­dir.

Mengücükoğulları'ndan Hüsâmeddin Ahmed Şah b. Süleyman Şah'ın 626 (1228-29) yılında inşa ettirdiği Divri­ği'deki Ulucami'nin yapımında çalışmış­tır.

Adına, caminin doğusundaki sonra­dan pencere haline getirilmiş olan Şah Kapısı adlı portalin mukarnaslı bölümü ile kapı lentosu arasında kalan kısmın­daki tek satırlık kitabede rastlanmaktadır.

Mimarlığından başka nakkaşlığı da bulunduğu ve aslen Ahlatlı (Hılâtî) olduğu yine bu kitabeden öğrenilmek­tedir.

Bu yapı, yine Ahlatlı olan bir baş­ka mimarın, Hürremşah b. Mugîs'in ida­resi altındaki bir sanatçılar grubu tara­fından yapılmıştır.

Bu ekip içinde yer alan Ahmed Nakkaş el-Hılâtî, başmimar Hürremşah'a kalfalık yapmış olmalıdır.

Caminin bitişiğinde bulunan ve aynı ta­rihte Hüsâmeddin Ahmed Şah'ın eşi Me­like Turhan Sultan tarafından yaptırılan Divriği Dârüşşifası'nda da aynı sanatkâr grubunun görev yaptığı bilinmekte ve kitabelerde adına rastlanmamakla be­raber, Ahmed Nakkaş el-Hılâtinin bu binada da çalışmış olması kuvvetle muh­temel görünmektedir.