Hit (683) Y-2123

Günay Tümer

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Günay Tümer

1938’de Ankara’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Kastamonu’da tamamladı.

1957–1958 ders yılında öğrenci olarak kaydolduğu

Ankara İlâhiyat Fakültesi’nden 1960–1961 ders yılında mezun oldu.

Mezuniyet tezi Kur’an ilimlerine dairdi ve “Kuran-ı Kerim’de Nüzul Sebeplerinin Mahiyet, Hususiyet ve Kaideleri” adını taşıyordu (Ankara 1961).

Günay Tümer, çeşitli okullarda öğretmenlik-idarecilik yaptı.

Askerlik görevini Hakkâri’de Alay İkmal Subayı Asteğmen ve Alay Emir Subayı Teğmen olarak tamamladı (1964).

1969 yılında Ankara İlâhiyat Fakültesi’ne Dinler Tarihi asistanı olarak girdi.

1974 yılında, “Bîrûnî’nin İslâmiyet ve Diğer Dinler Hakkında Düşünceleri” konulu tezi ile doktor unvanını aldı.

Doktora tezi, “Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini” adıyla yayınlandı (Ankara 1975).

1979 yılında “Hıristiyan ve İslâm Dinlerinde Meryem” konulu teziyle doçent oldu.

Bu tezin hazırlık çalışmaları için bir süre İngiltere’de bulundu.

Tez, “Hıristiyanlıkta ve İslâm’da Hz. Meryem” adıyla ölümünden sonra yayınlandı (Ankara 1996).

1986 yılında profesör olarak Uludağ Üniversitesi (Bursa) İlâhiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığına naklen atandı.

Yehova Şahitleri’ni konu alan profesörlük takdim tezi, daha sonra genişletilerek “Yeni Dokümanlar Işığında Yehova Şahitleri” adıyla yayınlandı (Ankara 1987).

22 Ağustos 1995 günü Kastamonu/Araç yolunda geçirdiği bir trafik kazası sonucu

57 yaşında iken ebediyete intikal etti.

ESERLERİ

Kitap

· Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1975, VIII+163 s., 2.bs., Ankara 1986, 3.bs., Ankara 1992, 279 s.

· Lise ve Dengi Okullar İçin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi:1.Sınıf (Rami Ayas ile), Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 1982-....,141 s.

· İmam-Hatip Liseleri İçin Dinler Tarihi:12.Sınıf (Abdurrahman Küçük ile), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yay., Ankara 1985-...., 144 s.

· Yeni Dokümanlar Işığında Yehova Şahitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1987, 200 s.

· Dinler Tarihi (Abdurrahman Küçük ile), Ocak Yay., Ankara 1988, XII+264 s., (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2.bs., Ankara1993 XI+472 s., 3.bs. Ankara 1997, 504 s.)

· Hıristiyanlıkta ve İslâm’da Hz. Meryem, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1996, XVII+194 s.

· Dinler Tarihi Metodolojisine Ait Bazı Meseleler-Giriş, 45 (metin)+ 14 (dipnotlar) s., (Tamamlanmamış-Yayınlanmamış).

Makale

· “Beyrûnî’nin Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Çalışmaları”, Beyrûnî’ye Armağan, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1974,s.209-231.

· “Bîrûnî ve Milliyeti”, Töre, Yıl:6, sy.42 (Kasım 1974),s.41-47.

· “Bîrûnî’nin Son Nefesi”, İslâm, sy.6 (Almanya 1976), s.129.

· “Türk Ceza Kanunu Karşısında Yehova Şahitleri”, Diyanet Dergisi(DD), c.XVI, sy.3 (Mayıs-Haziran 1976), s.177-183.

· “Vaaz’da Takip Edilecek Metod I”, DD, c.XVII, sy.1 (Ocak-Şubat 1978), s.5-23.

· “Vaaz’da Takip Edilecek Metod II”, DD, c.XVII, sy.2 (Mart-Nisan 1978), s.110-127.

· “Vaaz’da Takip Edilecek Metod III”, DD, c.XVII,sy.6 (Kasım-Aralık 1978), s.334-344.

· “Bîrûnî’nin Türkoloji ile İlgili Olarak Verdiği Bilgiler”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi (AÜİFD) c.XXII (Ankara 1978), s.361-365.

· “Hicret”, Milli Eğitim ve Kültür (Özel Sayı),Yıl:2, sy.5 (Aralık 1979), s.5-12.

· “Papa II. J.Paul’ün Ziyareti ve Türkiye’deki Akisleri İle Katolik-Ortodoks Diyaloğu Üzerine”, İlim Teknik Kültür, c.I, sy.1(Haziran 1980), s.33-39.

· “Yehova Şahitlerinin Mahiyeti ve Ülkemizde Mer’î Hukuk Karşısındaki Durumu”, AÜİFD, c.XXVI (Ankara 1983), s.491-548.

· “Hıristiyanlıkta Tevhid İnancının Tahrifi Üzerine Doç.Dr.Günay Tümer’le Bir Konuşma”, Konuşan: Ahmet Davut Koçak, İlim ve Sanat, Yıl:1, sy.2 (Temmuz-Ağustos 1985), s.101-104.

· “Yehova Şahitleri Hareketi ve Bir Din Olup Olmadığı”, AÜİFD, c.XXVII (Ankara 1985), s.221-263.

· “Gençliğimize Örnek Yönleriyle Büyük Türk Bilgini Bîrûnî”, Milli Kültür ve Gençlik Sempozyumu:13-15 Kasım 1985 (Ankara 1985), s.129-141.

· “Çeşitli Yönleriyle Din”, AÜİFD, c.XXVIII (Ankara 1986), s.213-267.

· “Türkiye Misyonerler İçin İştah Kabartıcı Bir Ülkedir” (Prof. Dr.Günay Tümer’le Misyonerlik Üzerine Bir Konuşma), İslâm, Yıl:5, sy.55 (Mart 1988), s.38-39.

· “Batı’da Din Bilimleri Kavramı ve Dinler Tarihi Çalışmalarında Metodoloji”, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu:27-30 Haziran 1989 (Samsun 1989), s.139-149.

· “Günümüzdeki Dinlerde Dünya-Ahiret Dengesi”, Dünden Bugüne İslâm Dünyasında Zihniyet Değişiklikleri ve Çağdaşlaşma Problemleri Sempozyumu:16-17 Haziran 1990), s.13-35.

· “Orta Öğretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinde İslâm ve Diğer Dinlerin Öğretimi”, Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri:8-10 Nisan 1988 (Ankara 1991), 353-355.

· “Günümüzde Doğu Hıristiyanlığı”, Asrımızda Hıristiyan-Müslüman Münasebetleri (Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi), İstanbul 1993, s. 123-134.

· “İslâm’a Yönelik Misyonerlik Faaliyetleri”, (1990 yılında Ankara’da verilen aynı başlıklı konferansın kısa bir özeti), Derleyen: Ahmet Arslan, Diyanet-Aylık Dergi, sy.59 (Kasım 1995), s.44-46.

· “Bizans’ta Din-Devlet İlişkisi”, Din-Devlet İlişkileri Sempozyumu-Bildiriler, İstanbul 1996, s.53-55.

· “XIX.Yüzyılda Sömürgecilerin Destek Kuvveti Misyonerlik ve Yehova Şahitleri Gerçeği”, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri (TMF), TDV Yay., Ankara 1996, s.53-63.

· “Yehova Şahitlerinin İnanç Sistemi Nasıldır?”, TMF, s.79-83.

· “Dinin Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi”, Tartışılan Değerler Açısından Türkiye, TDV Yay., Ankara 1996, s.137-145.

Çeviri Makale

· “Doğu Ortadoksluğu”, Joseph L.HROMADKA’dan (Kaynak:The Great Religions of the Modern World, ed.Edward J.Jurji, Princeton 1967, 284-307), AÜİFD, c.XVII (Ankara 1969), s.239-258.

· “Din”, William P. ALSTON’dan (Kaynak: The Encyclopedia of Philosophy, ed. Paul Edwards, New York 1967, VII, 140-145), AÜİFD, c.XVIII (Ankara 1970), s.163-176.

· “Konfuçyüs Dini”, Lewis Hodous’dan (Kaynak: The Great Religions of the Modern World, 1-23), AÜİFD, c.XXI (Ankara 1976), s.391-410.

· “Tarih öncesine Ait Dinlerle İlkel Dinler”, Ninian SMART’tan (Kaynak: The Religious Experience of Mankind, London 1971, 45-79), AÜİFD, c.XXV (Ankara 1981), s.297-323.