Hit (1534) MM-164

Naat - Sen Gevheri Gencinei Hikmetsin Efendim

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I RESÛL

Sen gevher-i gencîne-i hikmetsin efendim
Deryâ-yı keremde dür-i kudretsin efendim
Geldi nice peygamber-i zîşan bu cihâna
Sen cümlesine seyyid ü servetsin efendim
Mahbûb-i Hudâ’sm ki olur zâtına teşbih
Sen mahrem-i esrâr-ı hakikatsin efendim
Mevcûd idi zâtın yoğ iken âlem ü âdem
Sen evvel idin hem de nihâyetsin efendim
Bû Bekr ü Ömer Hazret-i Osman ve Ali’ye
İzz ü şeref ü devlet ü rif’atsin efendim
Ettiği için hizmetini oldu ser-efrâz
Cebrâile sermâye-i izzetsin efendim
İkbâl ü kemâlâtım Hak kıldı dü bâlâ
Kim mazhar-ı Kur’ân ü şerîatsin efendim
Teşrifin için kıldı müzeyyen o kadar Hak
Alâyiş ü ârâyiş-i cennetsin efendim
Hemser olamaz sünbiil ü şebbû vü menekşe
Ser-tâ-be-kadem bâğ-ı letâfetsin efendim
Eltâf-ı İlâhi bizi etti sana ümmet
Tâ rûz-i ezel mefhar-i ümmetsin efendim
Mücrim Şeref’i rûz-i ceza etme ferâmûş
Şâhinşeh-i iklîm-i şefâatsin efendim

Şeref Hanım