Hit (1797) MM-85

Naat - Kabza i Şemşir i Kelam ı Kadim

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2004-04-14 Güncelleyen : /2004-04-14

KABZA-İ ŞEMŞÎR-İ KELÂM-I KADÎM

Ey Şâh-ı Enbiyâ sen o rahmet şiârsın
Âhir zamâna bir gül-i evvel-bahârsın
Hurşîdi lerze-nâk mehi sîneçâk eden
İki cihâna bir şeh-i sâhib-vekaarsın
Gölgen cihâna mâye-i emn ü âmân iken
Nâbûd bûy-i gül gibi sen âşikârsın
Reşk-i selef olursa nola ümmetin senin
Peygamberâna server-i âli tebârsm
Hallâk-ı Âlem etti salât ü selâmını
Şâyân-ı medh-i âtıfet-i girdigârsın
Kâmî-i dilfikâra emân ol meded yetiş
Ol gün ki müznibîne şefâat medârsın

Kâmî (Ölm. 1723)