Hit (1507) MM-162

Naat - Esselamu Aleyk

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DÎGER NAAT-I RESÛL

Eyâ şehinşeh-i zî-rütbet esselâmü aleyk
Veyâ hazîne-i pür-hikmet esselâmü aleyk
Yarattı zâtını Hak zât-ı pâkine mahbûb
Zehî kemâl zehî şöhret esselâmü aleyk
Şefî’-i rûz-i cezâ nâzenîn-i yâr-i Hudâ
Emîr-i memleket-i ismet esselâmü aleyk
Vücûda geldi seninçün cemî’-i mevcûdât
Kamuya bâis-i cem’iyyet esselâmü aleyk
Cenân ü arz ü semâ arş ü kürs ü levh ü kalem
Seninle buldu fürûziyyet esselâmü aleyk
Atâ ve lûtfuna muhtâcdır senin Cibril
Düşüp rikâbına der elbet esselâmü aleyk
Devâ-yı derdini Lokman diler cenâbından
Tabîb-i hâzık-ı her illet esselâmü aleyk
Ezelden eyledi Hak cümle kâinâta seni
Veliyy-i ni’met-i bî-minnet esselâmü aleyk
Kerem-verâ senin Allah olunca vassâfm
Eder mi na’tma dil cür’et esselâmü aleyk
Gubâr-ı pâyine kastım bir arz-ı hâl ancak
Olur ise nazar-ı rağbet esselâmü aleyk
Kemine bendeni kıl âsitânma dâhil
Desin fakîre gelip devlet esselâmü aleyk
Sürüp yüzüm yere feryâd edem huzûrunda
Günahkâra gerek şefkat esselâmü aleyk
Şeref garibi de yâd et dem-i şefâatda
Muîn ü dâdres-i ümmet esselâmü aleyk

Şeref Hanım