Hit (1902) KUR-1986

Mecmaul Lugati el Arabiyye (Şam)

Kurum Türü : İslam Araştırmaları Merkezleri Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1905-04-02
Ülke / Şehir : / Şam (Dımeşk) Özellik :
Ekleyen : /2014-09-28 Güncelleyen : /2014-09-28

Mecmau'l-Lugati'l-Arabiyye

Şam'da Arap dili ve edebiyatına dair ilmî çalışmalar yapan kurum.
1919'da el-Mecmau'l-ilmiyyü'l-Arabî adıyla kuruldu. Başlangıçta sekiz olan üye sayısı kısa bir müddet sonra yirmiye, bugün ise altmışa ulaşmıştır: kurumun ayrıca 200 kadar muhabir üyesi vardır. Müessesenin kurucusu ve ilk başkanı Muhammed Kürd Ali, ikinci başkanı Halîl Merdem, üçüncü başkanı Emîr Mustafa eş-Şihâbî'dir.

Başlıca amaçları şunlardı:
Arap diliyle bu dilin çağımızdaki durumunu incelemek, Arap edebiyatını yaymak ve yazma eserleri neşretmek, Avrupa dillerinde yazılmış ilim, sanat ve bilim kitaplarını Arapça'ya kazandırmak, bir genel kütüphane kurup yazma ve basma eserleri bir araya getirmek, müze tesis ederek Arapça ve diğer dillerle olan tarihî eserleri burada toplamak, bir dergi çıkarmak.
Kurum, Türkçe'nin hâkim olduğu devlet dairelerinin dilini ıslah etme yolunda resmî dildeki birçok kelimeyi değiştirmiş, yenileştirdiği kelime, deyim ve terimlerin yaygınlaşması için hükümetle basından yardım talep etmiştir. Arap dilinin öğretim kurumlarındaki durumuyla ilgilenerek okul kitaplarının dilini kontrol etmiş, sadece onayladığı kitapların okutulmasına izin vermiştir. Bu arada yazı dilini ve Arap edebiyatını yaygın hale getirmek amacıyla bir edebiyat fakültesinin kurulması projesini hazırlamıştır. Ayrıca çeşitli alanlarda yurt dışından davet ettiği uzmanlara yirmi beş yıl boyunca konferanslar verdirmiş, bunların büyük bir kısmını yayımlamıştır.
Daha çok Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'den esinlenerek Dârü'l-kütübi'l-Arabiyye adıyla bir kütüphane oluşturan kurum, bu iş için tahsis edilen Zâhiriyye binasını düzenleyip yazma ve basma eserleri toplayarak kataloglarını hazırlamış, bir müze kurup Arapça ve diğer dillerle yazılan eski eserleri burada toplamıştır. Ayrıca tarihî eserler için geziler düzenlemiş, kazı çalışmaları yaptırmış, bunun için de bir müze açmış, müze 1937'de Âsârü'l-âmme Müdürlüğü'ne bağlanmıştır.

Kurumun 1921'de Mecelletü'l-mecmai'l ilmiyyi'l-Arabî adıyla çıkarmaya başladığı dergi 1931 yılına kadar ayda bir, 1949'a kadar iki ayda bir, bu tarihten sonra üç ayda bir neşredilmiştir. 1966'dan itibaren Mecelletü Mecmaiİ'I-Luğati'l-'Arabiyye adıyla yayımına devam eden dergi Ocak 2002'de LXXVII. cildini neşretmiştir.

Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye, 1925 yılından itibaren Arap dili ve edebiyatı başta olmak üzere çeşitli dallarda birçok eserin tahkik ve basımını gerçekleştirmiştir. 1947'den sonra Dârü'l-kütübi'z-Zâhiriyye ve diğer kütüphanelere ait yazmaların kataloglarını ve indekslerini hazırlayıp bastırmış, uzmanlarına verdirdiği konferansları yayımlamıştır.

Kurumun klasik eserle ilgili olarak gerçekleştirdiği neşirlerin bazıları şunlardır:
Ebû Ali Muhassin et-Tenûhî, Nişvârü'l-muhâdara Zahîrüddin Ali b. Zeyd el-Beyhaki, Târîhu hukemâil-İslâm Dîvânü İbn Uneyn Sadreddin el-Kengrâvî el-İstanbûlî, el-Mûfî fi'n-nahvi'l-Kûfi Dîvânü İbn Hayyûs, Selâhaddin Halîl b. Aybey es-Safedî, Umerâ'ü Dımaşkî fi'l-İslâm, Risâletü İbn Fazlan İbn Bâcce el-Endelüsî, Kitâbü'n-Nefs.

Adres :
Web :