Hit (4997) K-675

Divançe ( Kasaidi Tevfik )

Yazar Adı : Mehmed Tevfik Çerkeşizade İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Divânçe( Kasâid-i Tevfîk)

(Mısır 1283):

Mısır Mevleviyetinde iken bastırmıştır.

Kasâid-i Tevfîk olarak da bilinmektedir.

İkinci baskısı İstanbul 1304’te yapılan eser içerisinde;

Abdulhamid Han hakkında bir kasîde,

Tevhîd-i Bârî, Nazîre-i Nef’î,

Medh-i Rasûl,

Kasîde-i İmkâniyye der Hakk-ı Seyyidü’l-Kevneyn,

Mi’râciyye,

Sohbânâme-i Hakîkat,

Na’t-ı Şerîf,

Hazret-i Hüseyin’e Mersiye,

Sultan Abdulaziz Han’a mehdiye,

Kasîde-i Kahtıyye,

zamanın padişahı Abdulhamid’e iki adet mehdiye,

Şeyhülislâm Mehmed Sa’deddin Efendi hakkında söylenen bir kasîde,

meşîhat makamında bulunan Ahmed Es’ad Efendi hakkında mersiye,

Musa Safvetî Paşa hakkında bahariye kasidesi,

İhvana nasihatler,

Musa Safvetî Paşa hakkındaki bir başka kasîde,

eser sahibi Mehmed Tevfik Efendinin terceme-i hâli bulunmaktadır.

<
...