Hit (3750) K-1135

el Alam

Yazar Adı : ez Zirikli , Muhammed Hayruddin b. Mahmud b. Muhammed b. Ali b. Faris ez Zirikli ed Dımaşki İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-22 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
el-Alâm

Müellifin en meşhur çalışmasıdır. Kişi adlarına göre alfabetik olarak düzenlenen eserin çeşitli baskıları yapılmıştır
(I-III, Kahire 1345-1347; I-X, 1373-1378; I-XI, Beyrut 1389/1969; nşr. Züheyr Fethullah, I-VIII, 1399/1979, 15. bs. 2002).
Eser zamanla gelişerek daha derli toplu bir tertibe kavuşmuştur. Doğu ve Batı ilim dünyasında ilgiyle karşılanan el- Alâm’a Ahmed el-Alâvine (Zeylü’l-A‘lâm, Cidde 1418-1422/1998-2002), Muhammed Hayr Ramazan Yûsuf (Tetimmetü’l-A‘lâm, I-II, Beyrut 1418/1998) ve Nizâr Abâza ile Muhammed Riyâd el-Mâlih (ltmâmü’l- A‘lâm, Beyrut 1999) zeyil yazmış,
Bessâm Abdülvehhâb el-Câbî eseri kısaltıp tek ciltte toplamış (Muccemü’l-A‘lâm, Limasol 1987), Züheyr Zâzâ da biyografileri gruplandırarak ölüm tarihlerine göre sıralamıştır (Tertîbü’l-A‘lâm ‘ale’l-a‘vâm, I-II, Beyrut 1990).

Düzeltilmesi gereken yerler hakkında M. K. rumuzuyla Muhammed Kürd Ali (MMİADm., VII/12 [1927], s. 565566; VIII/7 [1928], s. 441-442; X/1 [1930], s. 62-63), İzzeddin et-Tenûhî (a.g.e., XXXVI/[1961], s. 486-490; XXXVI/4, s. 703-704), İsmâil b. Ali el-Ekva‘ (Mecelletü’l-Arab, VIII/ 7-8 [Riyad 1974], s. 562-569), Muhammed Ahmed Dehmân (MMLADm., LIII/2 [1978], s. 374-394), Bahâeddin Abdurrahman (‘Âle- mü’l-kütüb, XXII/1-2 [Riyad 1421/20002001], s. 3-10) ve Fâlih Ziyâb el-Uteybî (Mecelletü'l Arab, XXXIX [Riyad 1424/2003], s. 71-84) makaleler yazmış;

Abdülazîz er- Rifâî Fevâtü'l-A‘lâm (nşr. Bahâeddin Abdurrahman, Riyad 1420/2000), Muhammed b. Abdullah er-Reşîd el-İlâm bi-tashîhi Kitâbi'l-Alâm (Beyrut 1422/2001), Ahmed el-Alâvine Nazarât fî Kitâbi'l-Alâm (Beyrut 1423/2003, ilâvelerle 1426/ 2005) ve Arabî Dâiz el-Firyâtî Maa'l-Allâme ez-Ziriklî fî Kitâbihi'l-A‘lâm (Riyad 1429/2008, s. 207-292 arasında Ahmed el-Alâvine'nin Nazarâtında tesbit ettiği hatalara yer vermiştir) adıyla eserler kaleme almışlardır.
...