Hit (1462) MM-32

Naat - Merhaba

Eser Sahibi : Süleyman Çelebi Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2027-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

MERHABA

Cümle zerrât-ı cihân edüp sadâ
Çağrışuben dediler kim merhabâ

Merhabâ ey âli sultan merhabâ
Merhabâ ey kân-ı irfan merhabâ

Merhabâ ey sırr-ı fürkan merhabâ
Merhabâ ey derde derman merhabâ

Merhabâ ey mâh ü hurşîd-i Hudâ
Merhabâ ey Hak’dan olmayan cüdâ

Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı cemâl
Merhabâ ey âşinâ-yı Zülcelâl

Merhabâ ey âsi ümmet melcei
Merhabâ ey çâresizler eşfai

Merhabâ ey cân-ı bâkî merhabâ
Merhabâ uşşâka sâkî merhabâ

Merhabâ ey kurret-ül-ayn-i Halîl
Merhabâ ey hâs-ı mahbûb-ı Celîl

Merhabâ ey rahmeten-lil-âlemîn
Merhabâ sensin şefî’-el-müznibîn

Merhabâ ey pâdişâh-ı dü cihân
Senin için oldu kevn ile mekân

Ey cemâli gün yüzü bedr-i münîr
Ey kamu düşmüşlere sen destgîr

Destgîrisin kamu üftâdenin
Hem penâhı bende vü âzâdenin

Ey gönüller derdinin dermânı sen
Ey yaratılmışların sultânı sen

Sensin ol sultân-ı cümle enbiyâ
Nûr-i çeşm-i evliyâ ve asfiyâ

Ey risâlet tahtının sen hâtemı
Ey nübüvvet mihrinin sen hâtemi

Çünkü nûrun rûşen etti âlemi
Gül cemâlin gülşen etti âlemi

Yâ Habîballah bize imdâd kıl
Son nefeste lütfün ile şâd kıl

Süleyman Çelebi