Hit (1284) MM-135

Naat - Dahilek Ya Resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT

Beni reddetme bâb-ı devletinden
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek
Uzak tutma beni de ümmetinden
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Gel ey ziybâ-nihâl-i bâğ-ı hazret
Kıyâmette bana eyle inâyet
Şenindir mücrime ol gün şefâat
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Cenâbmdan eğer olmazsa şefkat
Hulâsa bende yoktur kaabiliyyet
Umûrum hep sana kıldım emânet
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Eğerçi cümleden çoktur günâhım
Veliykin gam yemem hiç pâdişâhım
Ki sensin evvel ü âhir penâhım
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Meded aşkında bî-sabr ü şekîbim
Cemâlin gülşeninde andelîbim
Kulunda ümmetinden bir garibim
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Aman ey rûh-i âlem can şenindir
Dil-i bîmârına derman şenindir
Ne emreyler isen ferman şenindir
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Kulun Vâsıf bir özge müptelâdır
Demâdem çehre-sây-i hâk-i pâdır
Şefiimsin ümidim hep sanadır
Dahîlek yâ Resûlallah dahîlek

Vâsıf-ı Enderûnî