Hit (958) Y-3987

Michele Amari

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Palermo D.Tarihi :
Ö.Yeri : Floransa Ö.Tarihi : 16.07.1889
Görevi : Bakan,Siyasetçi Uzm.Alanı : Oryantalist
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İtalyanca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Michele Amari

İtalyan siyaset adamı ve şarkiyatçı (Oryantalist, müsteşrik, doğubilimci)

Genç yaşta siyasete atıldı ve doğdu­ğu yer olan Sicilya adasının bağımsız olarak İtalya'dan ayrı kalmasına çalıştı; ancak girişiminde başarı elde edemedi ve 1849'da Paris'e sürgüne gönderildi.

Burada bulunduğu sıralarda fikir ve ça­lışmaları yeni bir istikamet kazandı.

Si­cilya'nın tarihte bakımsız, geri kalmış, ihmale uğramış küçük bir ada olmadığı­nı, aksine büyük medeniyetlere kaynak teşkil etmiş önemli bir yer olduğunu öğ­renip çalışmalarını bu yöne kaydırdı ve Antikçağ'dan çok İslâm hâkimiyeti döne­mini incelemek gerektiğine inandı.

Sür­gün yılları onun için çok faydalı oldu, zira çevresinde geniş bir ilim muhiti buldu; tanınmış şarkiyatçılardan Reinaud'nun ekolünü tanıdı, ayrıca Quatremere ve De Slane ile olan dostluklarını ilerletti.

Arap­ça öğrenerek ana kaynaklar üzerinde çalışmaya başladı ve ilk eserlerini bu yıl­larda kaleme aldı.

Amari sürgün yıllarında, İtalya'nın ba­ğımsız küçük devletler halinde kalma­yıp bir tek yönetim altında birleşmesi­nin daha faydalı olacağı kanaatine var­dığı için 1859'da vatanına dönerek bu alanda çalışmalara başladı ve başarıların­dan dolayı 1861'de ilk kurulan senatoya üye seçildi.

1862-1864 yılları arasında da eğitim bakanı olarak ülke çapında ilk eğitim-öğretim reformlarının gerçekleş­tirilmesini sağladı.

Aynı tarihlerde ilmî çalışmalarını da hızlandırdı.

Arap-İslâm kaynaklarına eğilerek bu eserlerin Sicil­ya ve İtalya hakkında verdikleri bilgileri toplayıp doğduğu yerle ilgili büyük bir eser yazdı; çok önemli kayıt ve kaynak­ların da tahlilî yayımlarını gerçekleştir­di.

Ayrıca İtalyan arşivlerine inerek bu­ralarda bulunan Arap ülkelerinden gel­me vesikaları inceleyip yayımlamış ve bu alanda öncü sayılmıştır.

Amari 1863 ve 1867 yıllarında Flo­ransa, 1873'te Cenova arşivlerinde bu­lunmuş ve buralardaki malzeme içinden Arapça olanları seçerek yayımlamıştır.

Amari, İdrîsî ve İbn Havkal gibi Avru­pa hakkında bilgi veren İslâm coğrafya­cıları üzerinde de durmuş, ayrıca 1857 yılında Kur'ân-ı Kerîm'le ilgili bir bibli­yografya denemesi yapmıştır.

Bunlar­dan başka Hollandalı müsteşrik R. Dozy ile beraber yürüttüğü çalışmalar, so­nunda, onun İspanya'daki İslâm kültü­rünün ortaya çıkarılmasına katkıda bu­lunmasını sağlamış ve böylece aynı yıl­larda, müslümanların Akdeniz'de oyna­dıkları önemli rol büyük ölçüde gözden geçirilerek yeniden ve başlangıcından itibaren değerlendirilmiştir.

Amari'nin çalışmaları o daha hayat­ta iken takdir edilmiş ve onun başlat­tığı araştırmalara sonradan Roma'da ve Palermo'da geliştirilen İslâm dünya­sı ile ilgili çalışmalarla yeni bir hız ve yön verilmiştir.

Eserleri pek az İtalyan edebiyat ve kültür adamına uygulanan bir metotla "edizione nazionale" (millî neşir) seviyesinde ele alınmış ve ayrı­ca onun için 100. doğum yıldönümün­de bir armağan çıkarılmıştır (Centenario della Nascita di Michele Amari, Palermo 1910).

Amari, adına armağan yayımla­nan ilk müsteşrik olup ölümünün 100. yılı münasebetiyle de çeşitli toplantılar yapılmış ve eserlerinden bir kısmı yeni­den derlenip yayımlanmıştır (bk. Borruso, İslam Storia e ciuilla, sy. 29, s. 265-273).

Eserleri:

Kitap Çalışmaları:

Storia dei Mu-sulmani di Sicilia (Sicilya müslümanlan tarihi)

Biblioteca ara-bo-sicula (Sicilya üzerine Arap kaynakları)

Kitabe Çalışmaları:

Le epigrafi ara-biche di Sicilia. Trascritte, tradotte e illustrate (Sicilya'nın Arapça kitabeleri. Çe­viri yazı, tercüme ve resimler)

Arşiv Metinleri Üzerindeki Çalışma­ları:

Diplomi arabi del Reale Archivio Fiorentino. Testo originale con la tra.duzione letterale e illustrazioni (Flo­ransa Kraliyet Arşivi'ndeki Arap vesikaları. Aslî metin ile tam tercüme ve resimler)

Nuovi ricordi arabici su la storia di Genova (Cenova tarihi üzerine yeni Arap vesikaları), Atti della Societâ ligure di Storia Patria, IV-V (1873), s. 551 -563 (Arapça metinler: Appendice, s. 1-39).

Aggiunte e correzioni ai Nuove ricordi (Yeni vesikalara ek ve düzeltme­ler, XIX [1898], s. 147-159).

Dei titoli che usava la cancelleria de Sultani d'Egitto nel secolo XIV scrivendo ai reggitori di alcuni stati italiani (Mısır sultanlarının di­vanında XIV. asırda bazı İtalyan devletlerinin yöneticilerine yazılmış vesikalarda kullanılan başlıklara dair)