Hit (3813) K-736

Storia dei Musulmani di Sicilia

Yazar Adı : Michele Amari İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : İtalyanca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Storia dei Mu-sulmani di Sicilia (Sicilya müslümanlan tarihi)

1854-1872 yılları arasında Firenze'de (Floransa) üç cilt olarak yayımla­nan bu eserin ilk cildinde Sicilya'nın Es­kiçağ ve Ortaçağ dönemleriyle ilk İslâm akınları üzerinde durmuş ve özellikle 827'de Sicilya'ya ve daha sonra da İtal­ya topraklarında Taranto ile Bari şehir­lerine yapılan ilk akınları anlatmıştır.

II. cilt XI. yüzyılda müslümanların Sicilya adasına nasıl sahip olduklarını, III. cilt ise İslâm egemenliğinin son yıllarını ih­tiva etmektedir.

Bu eserde olaylar zinci­ri yanında müslümanların bilhassa Ba­tı Akdeniz'de ne gibi roller oynadıkları, ekonomiye, kültüre, günlük hayata ve güzel sanatlara ne gibi yenilikler getir­dikleri de açıklanmıştır.

Amari bu ese­rinde basılmamış pek çok Arap kayna­ğından faydalanmış ve aynı zamanda bunları Batılı kaynaklarla da karşılaştır­mıştır.

Böyle bir çalışma nâdir görüldü­ğü için eser ilim âleminde büyük yankı uyandırdı ve az sayıda basılan nüshala­rı kısa zamanda tükendi.

Eserin, 1933-1939 yıllarında tanınmış Arap dili ve ede­biyatı uzmanı Carlo Alfonso Nallino ta­rafından gözden geçirilen yeni bir yayı­mı, iki cildi ikişer bölümden oluşan üç cilt halinde beş kitap olarak gerçekleş­tirildi; bu neşrin 1980 yılında fotome­kanik usulle bir baskısı daha yapıldı.

Bir tarihçi tarafından yeniden ele alınması gerektiği hususu üzerinde durulmakla beraber eser çok değerli kaynaklar ara­sında sayılmaktadır.

...