Hit (4724) K-345

Abkariyyetü Muhammed

Yazar Adı : Abbas Mahmud Akkad İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Abkariyyetü Muhammed (Kahi­re 1942).

Otuz yılda tamamlanan bu ese­rin en uzun bölümlerini, en fazla tartışı­lan ve hataya düşülen konular olarak Hz. Peygamber'in savaşlarına ve evlilik hayatına ayırmıştır.

Ancak Batı kültürü­nün tesirinde kalarak, Hz. Peygamber hakkında abkariyye (deha) kelimesini kul­lanması, yani Hz. Muhammed'in başarı­sını onun ilâhî vahye mazhar oluşu ye­rine beşerî deha ile izaha çalışması ve mucizeye karşı tavır takınması, haklı olarak şiddetli tenkitlere mâruz kalma­sına yol açmıştır.

Nitekim Şeyhülislâm Mustafa Sabri de Akkâd'ın eserini tak­dir etmekle birlikte onu bu konuda ten­kit etmiştir (bk. Meukıful'akl, IV, 10 vd).

Bu eser M. Said Şimşek tarafından Hz. Muhammed'in Eşsiz Deha ve Şahsi­yeti (Konya 1979) adıyla Türkçe'ye ter­cüme edilmiştir.

...