Hit (1698) Y-3738

Bağdadi İsmail Paşa

Künyesi : Lakabı : Babanzade
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Irak/Bağdat D.Tarihi :
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1339 (1920)
Görevi : Asker-Komutan Uzm.Alanı : Osmanlı Müellifi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Bağdadi İsmail Paşa

Kitabiyat ve hal tercemesi mütehassıslarından ilim ehli bir zat olup Irak’da Bağdad’a bağlı Süleymaniyelidir.

Jandarma dairesi ikinci şube müdürlüğünden emekli olarak 1339 h. tarihinde (1920) Makriköy (Bakırköy)deki ikametgahında vefat ederek köy mezarlığına defn edilmiştir.

İstanbul’da Bağdadi İsmail Paşa vasfı ile isimlendirilmiştir.

Otuzbeş seneye yaklaşan ilmi araştırmasının meyvası olmak üzere Kâtip Çelebi'nin İzahul Meknûn fi'z-Zeyli alâ Kesfe'z-Zünûn an Esmâi’l Kütübi vel-Fünûn adlı eserine (Keşfü'z-Zünûn Zeyli) Arapça bir zeyl hazırladı.
Bu eser, Kilisli Rıfat Bilge tarafından düzeltilerek, 2 cilt olarak 1945 ve 1947 yıllarında yayımlandı, 2. basımı 1972'de yapıldı.
Kâtip Çelebi tarafından görülmeyen ve ondan sonra yazılan dört bin kadar eseri içermekte olan bu çalışma İran'da da birçok defa basıldı.

Paşa merhumun tahkikatına göre, (Keşfü’z-Zünun); metinler, şerhler, haşiyeler ve ta’likatla Divan ve risalelerin toplamı 14.501 adet kitab ismini ihtiva etmektedir.

Bu cümleden tahminen iki bin küsür adedi Arabacılar şeyhi olup 1187 (1774) de vefat eden İbrahim Efendi tarafından zeyl olarak ilave edilmişse de 1274 (1858) tarihinde Mısır’da basılması sırasında ayırt edilmeden karışık olarak basılmış ve İbrahim Efendi’nin zeyli nüshası meydanda bulunmadığından meçhul kalmıştır.

(Keşfü’z-Zünun)un sonradan İstanbul’da basılan nüshası Mısır’da basılan nüshanın aynıdır.

Hanif-zade Ahmed Efendi’nin 1217 (1802) vefat tarihine göre (Asar-ı Nev) ünvanlı zeylinin ondan sonra yazılmış olması lazım geliyor. Bunun içindekiler ise 506 adettir.

Merhum Paşa’nın topladıkları (Keşfü’z-Zünun) zeyli olan on dokuz bine ulaşmıştı.

(Esma ve Teracüm-i Müellifin) üç, (Keşfü’z-Zünun Zeyli) iki büyük cildden ibaret olup ailesinin yanındadır.

Eserleri:

İzahul Meknûn fi'z-Zeyli alâ Kesfe'z-Zünûn an Esmâi’l Kütübi vel-Fünûn (Keşfü'z-Zünûn Zeyli)