Hit (897) Y-2765

Ali el Hadi Ebül Hasen Ali b. Muhammed el Cevad b. Ali er Rıza el Hüseyni el Askeri

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Süreyya Köyü D.Tarihi : 214 h /829 m
Ö.Yeri : Sâmerrâ Ö.Tarihi : 254 h /868 m
Görevi : İmam Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali el-Hadî Ebü'l-Hasen Alî b. Muhammed el-Cevâd b. Alî er-Rızâ el-Hüseynî el-Askerî

On İki İmamın Onuncusu.

Medine'nin 3 mil uzağında bulunan ve Mûsâ b. Ca'fer tarafından kurulan Süreyya köyünde 214 (829) yı­lında doğdu.

Babası Muhammed Cevâd et-Takî, annesi Semâne veya Sûsen adın­da Mağribli bir câriyedir.

Annesinin Ha­life Me'mûn'un kızı Ümmü'l-Fazl olduğu da rivayet edilir.

Künyesi Ebü'l-Hasan, en meşhur lakapları Hâdî ve Naki'dir.

Bunlardan başka Nâsih, Fettâh, Emîn, Murtazâ lakaplarıyla da anılır.

Bağdat yakınlarındaki Sâmerrâ şehrinin Asker mahallesinde oturduğu için Askerî nisbesini almıştır.

Sâmerrâ'da altı yıl bir­likte yaşadığı babası ölünce yaşının kü­çüklüğüne rağmen İsnâaşeriyye Şîası ta­rafından imam kabul edildi.

Küçük bir grup ise kardeşi Musa'yı imam olarak tanıdı.

Avfî, Deylemî, Muhammed b. İs­mail es-Saymerî gibi şairler kendisini öven şiirler yazdılar.

Hasan el-Askerî, Hüseyin, Muhammed, Ca'fer, Âişe (veya Aiiyye) adlarında dört oğlu ve bir kızı olan Ali el-Hâdî'nin soyu sekizinci kuşak­ta Hz. Fâtıma ve Hz. Ali'ye ulaşır. Kendi­sinden sonra ise Hasan ve Cafer'le de­vam eder.

Ca'fer, kardeşi Hasan el-Askerî'nin vefatından sonra imamlık iddi­asında bulunduğu için Şiîler arasında Ca'fer el-Kezzâb diye tanınır.

Aynı za­manda bir fıkıh âlimi olan Ali el-Hâdî, Halife Vâsik ve Mu'tasım devirlerinde Medine'de ömrünü zühd ve takva için­de ilimle uğraşarak. Kuran, hadis, aka-id ve fıkıh dersleri okutarak geçirmiş­tir.

Ancak Mütevekkil döneminde bir­kaç defa halifeye şikâyet edildi.

Medine Valisi Abdullah b. Muhammed de evin­de silâh, devrin yöneticileri tarafından mahzurlu görülen bir kitap ve taraftar­larına ait eşya bulundurmakla suçlaya­rak onu halifeye ihbar etti.

Ali, halifeye kendisini savunan bir mektup yazdı.

Bunun üzerine Mütevekkil Ali'ye inana­rak valiyi değiştirdi.

Fakat sonraları Şiîler'in halifeye hücum hazırlığı içinde bulundukları haberi gelince Mütevek­kil, Ali'yi Bağdat'a getirmek üzere Yah­ya b. Herseme'yi Medine'ye gönderdi.

Halifenin emriyle gelen Türk asıllı gö­revliler, onu tek başına kıbleye yönelmiş olarak Kur'an'daki va'd ve vaîd âyetleri­ni okurken buldular ve alıp Sâmerrâ'ya götürdüler (848).

Hayatının geri kalan kısmını burada gözetim altında geçiren Ali el-Hâdî, bu­nunla birlikte şehir içinde serbest dola­şıp üst seviyedeki kimselerle görüşebi­liyor, halifeden yardım görüyor ve taraf­tarlarıyla temas kurabiliyordu.

Sâmerrâ'da ölen Ali el-Hâdî ikamet ettiği eve defnedildi.

Şiîler onun, Halife Mu'tez ve­ya Mu'temid tarafından zehirlendiğini iddia ederler ve genç yaşta ölmesini bu­na delil gösterirler.

Âlim muttaki, cömert ve zâhid bir ki­şi olan Ali el-Hâdiye Şiî rivayetlerde, çok sayıda yabancı dil bilmesi, beklenmedik fırtınaları ve bazı insanların vefatını ön­ceden haber vermesi, avucuna aldığı taş parçalarının altına dönüşmesi gibi ke­rametler atfedilir.

Eserleri :

  • Risale Fi'r-Red alâ Ehli'l-Cebr Ve't-Tefvîd.
  • Kıfa min ahkâmi'd-dîn.
  • Mübahasatü Yahya b. Eksem.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort