Hit (958) Y-2632

Ahmed Paşa Hain

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 930 h/1524 m
Görevi : Vali Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Paşa Hain

Kanuni Sultan Süleyman devri Osmanlı veziri ve Mısır valisi.

Selim zamanında iç oğlanı olarak saraya alındı;

önce mîrâhurı evvel ol­du.

1516-1517'de Memlükler'e karşı ya­pılan savaşlara katildi;

1519'da Rumeli beylerbeyiliğine yükseldi.

Kanunî Sultan Süleyman'la Belgrad Seferi'ne katıldı ve Böğürdelen'in alınmasında (8 Temmuz 1521) önemli rol oynadı.

Belgrad kuşatmasındaki hizmetlerine mükâfat olarak kendisine vezirlik verildi.

Rodos Sefe­ri'ne önce üçüncü vezir olarak katıldı, çok geçmeden de padişahın emriyle bu seferin serdarlığına getirildi.

Rumca bil­diği için Saint-Jean şövalyeleri ile Rodos Kalesi'nin teslim şartlarını bizzat görüştüğü nakledilir.

Haris bir kimse olan Ahmed Pasa'nın asıl emeli vezîriâzam olmaktı.

Nitekim Pîrî Mehmed Pasa'nın görevden alınma­sında rolü oldu.

Fakat teamüle aykırı olarak bu makama Has Odabaşı İbra­him'in getirilmesiyle büyük bir hayal kı­rıklığına uğradı ve Mısır valiliğine tayi­nini istedi (19 Ağustos 1523).

O sırada Mısır büyük bir karışıklık içindeydi.

Ah­med Paşa gayri memnunları yatıştırdı ve Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır beylerbeyiliğine getirilen Hayr (Hayri) Bey'in ölümünden sonra büyük bir anar­şi içinde bulunan bedevî reislerin ara­larını bularak ileriye dönük emellerini gerçekleştirmek amacıyla çevresini güç­lendirdi.

Onun ihanet hazırlıkları içinde olduğunu haber alan Vezîriâzam Mak­bul İbrahim Paşa, padişaha tesir ede­rek Kara Musa'nın Mısır valisi olmasını sağladı.

Kara Mûsâ aynı zamanda Ah­med Paşa'yı öldürmekle de görevlen­dirilmişti.

Bunu öğrenen Ahmed Paşa, "el-Melikü'l-mansûr Sultan Ahmed" un­vanını alarak bağımsızlığını ilâna karar verdi (Ocak 1524).

Önce Kara Musa'yı öldürttü, sonra Kahire Kalesi'ndeki ye­niçerileri imha ederek kaleyi ele geçir­di; hatta Hıristiyan kuvvetlerle birleş­mekten bile çekinmedi.

Kanunî Sultan Süleyman Mısır meselesini kökünden halletmek üzere Ayaş Paşa kumanda­sında bir ordu gönderdi.

Ayrıca Ahmed Paşa'nın birlikleri de ona karşı gizlice ayaklanmaya kışkırtıldı.

Sonunda, ku­mandanlarından biri olan ve kendisi­ne vezir seçtiği Kadızâde Mehmed Bey, onu hamamda yıkanırken öldürmeye teşebbüs etti.

Ancak Ahmed Paşa yaralı olarak Benî Bekr aşiretine sığındı ise de onlar tarafından yakalanıp kafası kesildi.

Sultan sıfatını kullanıp adına para bastırma ve hutbe okutma cüreti­ni gösteren Ahmed Paşa, Osmanlı ta­rihlerinde "hain" sıfatıyla anılmıştır.