Hit (1223) Y-2611

Ahmed Efendi Sikarizade

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1831
Görevi : Uzm.Alanı : Müzik
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Efendi, Sikarizade

Şeyh, zâkirbaşı ve musikişinas.

Türk mûsikisinde Sikârîzâde lakabıy­la tanınır.

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

İstanbul'da doğdu ve orada yaşadı.

İlk yılları, yetişmesi ve tahsili ile ilgili herhangi bir kayıt da yoktur.

Gençlik yıllarında Sünbüliyye ta­rikatına intisap etti.

Koca Mustafa Paşa Hankahı şeyhi Seyyid Mehmed Hâşim Efendi'den hilâfet aldı, uzun yıllar bu tekkenin zâkirbaşılığını yaptı.

gitti. Bu vazife­deyken, 1791 yılında Medine kadısı olan Mehmed Atâullah Efendi ile birlikte Me­dine'ye

Haccını ifa ettikten son­ra bir yıl kadar orada kaldı. Döndükten bir müddet sonra, eski tekkesinde zâ­kirbaşılığını sürdürürken ayrıca Yedikule civarındaki Hacı Evhadüddin Tek­kesi şeyhliğine tayin edildi.

Bu iki gö­revi hayatının sonuna kadar devam et­tirdi.

27 Haziran 1831'de vefat etti. Me­zarı Koca Mustafa Paşa Hankahı hazîresindedir.

Uzun süre şeyhlik vazifesinde bulu­nan Ahmed Efendi, daha çok devrinin önde gelen zâkirbaşılarından biri olarak tanınmıştır.

Bu sebeple mûsiki ile de uğraşmış ve bilhassa dinî sahadaki besteleriyle meşhur olmuştur.

Çeşitli el yaz­ması güfte mecmualarında pek çok ese­rine rastlanıyorsa da bunlardan ancak dokuz tanesi zamanımıza ulaşmıştır.

Eserleri:

  • Der Beyân-ı Ahvâl-i Medîne-i Münevvere