Hit (1150) Y-1511

Sultan Veled

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 12.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Larende / Karaman D.Tarihi : 1226
Ö.Yeri : Konya Ö.Tarihi : 1312
Görevi : Tasavvuf Şeyhi Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini,Şiir,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Sultan Veled
Mevlâna Celâleddîn Rûmî'nin oğlu olup asıl adı Bahaeddin Muhammed'dir.
Babasından aldığı derslerle yetişti.
Mevlâna Celâleddîn'in halefi Çelebi Hüsameddin'in ölümü (1284) üzerine postnişinliği (tekke şeyhliği) kabul ederek şeyhlik makamına geldi.
Ancak gerçekte halefin (vekil) Kerimüddin Bektemür olduğunu belirtti ve ölümüne kadar bu zata saygı gösterdi.
Gençliğinde babasına ve daha sonra Çelebi Hüsameddin'e hizmet eden Sultan Veled, şeyh olunca Mevlevilik tarikatının esaslarını ve âyinlerini düzene koydu, ölümüne kadar mevleviliğin yayılması için çaba gösterdi.
Mevlâna türbesinde, babasının yanında gömülüdür.
Eserleri, Mevlâna ve mevlevilik hakkındaki araştırmalar için en güvenilir ilk kaynak olan Sultan Veled'in şiirleri sanat açısından değil, eski Anadolu Türkçesinin ilk örnekleri olması bakımından önem taşır.
Tüm eserleri tasavvufi öğütler niteliğindedir.

ESERLERİ:

  • Divan (129 beyit Türkçe, geri kalanı Farsça, toplam 12179 beyit),
  • İbtidaname (mesnevi),
  • Rübabname (mesnevi),
  • İntibânâme (mesnevi),
  • Maarif (Mesnevi şerhi,
  • Meliha Anbarcıoğlu tar. çev., 2. bas., 1966).
  • Divanı ve mesnevilerindeki Türkçe parçalar,
  • Veled Çelebi tarafindan Divan-ı Tür-ki-i Sultan Veled (1925) adlı eserde;
  • Türkçe beyit sayısı 367ye ulaşarak Mecdud Mansuroğlu tarafindan da Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri (1958) adlı kitapta toplandı.