Hit (1213) Y-2339

Ferid Aydın

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Muş D.Tarihi : 1945
Görevi : Tasavvuf Şeyhi Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Fransızca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Ferid Aydın
Seyyid Ferîduddin Aydın.
Kuşaklar Boyu Nakşibendî Tarîkatı'nın Liderliğini yapmış olan bir Aile’nin Çocuğu olarak 1945'de Muş'ta Dünya’ya geldi. Güneydoğu'da Şeyh'ul-Hazîn (Hazinoğulları) Ad’ıyla Ünlü bir Şeyh Ailesi’nden geliyor. Beşik Şeyhi.
Yüksek Öğrenimi’ni tamamladıktan sonra Aile Geleneği’ne uyarak 1968’de Özel Tasavvuf Terbiyesi aldı ve Şeyhlik Makamı’na getirildi.
Gerek Klasik Medrese Eğitimi yanında, gördüğü Modern Öğrenim, gerekse yaptığı İlmî Çalışmalar ve Uzun Yıllar’a Mal olan İş Geziler’iyle Bilgi ve Deneyim elde etti.
Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca gibi Yabancı Diller’e olan Aşinalığı ve Aile’sinin Kültür Birikimi üzerinde yaptığı İncelemeler Sayesinde çok Yönlü İlmi Çalışmalar yaptı
Özellikle Tasavvuf üzerine yaptığı Araştırmalar Sırasında Mistisizm’in İslâm İnancı üzerinde Yıkıcı Etkiler yaptığı Kanaat’ine vardı. 1975'te Tasavvuf ve Tarikatlar’a ilişkin Kanaatleri değişti ve çok geçmeden Şeyhlik’ten vazgeçti ,
Nakşibendî Tarikatı’yla İlişkisini tamamen kesti.
Gerek Hz. Hasan'ın Soy’undan geldiği için Şerif Unvan’ına Sahip bulunan Hânedân’ının, gerekse tüm Şeyh ve Seyyidler’in Çevresinde gördüğü Gerçekler’i İslâm'ın Ölçüler’iyle Sorgulama İhtiyacını duydu.
Buna Bağlı olarak, İslâm Tarihi’nde son 800 Yıldır yaşanan Çöküş’ün Nedenleri arasında Tasavvuf ve Tarikatlar’ın Önemli rolü olduğu sonucuna vardı.
Bu Doğrultu’da giriştiği Araştırmalar’ını Uzun Yıllar sürdürdü.
1986 da Yurd’a yaptığı Kesin Dönüş’ten sonra Yüksek Öğrenim gören Gençler’e, özel olarak Direct Action Sistemi ile Arap Dili ve Edebiyatı yanında Tefsir, Hadis, Akaid ve Fıfıh gibi İslami İlimler’de Dersler de verdi.


Eserleri:

Türkçe:

  • Bu Çalışmalar’ın bir Ürünü olarak Tarikat’ta Râbıta ve Nakşibendîlik Adı altında bir Eser yayınladı.
  • Tercüme Sanatı’nın Gerçekleri, (1984’da Trablusgarp'ta yazıldı. İstanbul'da yayınlandı.Türkiye'de Çeviri Alanı’nda gördüğü Karmaşa’ya karşı duyduğu Tepki’yi dile getirdi. Kitab’ın kısa süre içinde Nüshaları tükendi.)
  • İslâm'da İnanç Sistemi, (İslam'ın Temel Değerleri’ne ve özellikle İman Kurumuna yönelik Yıkıcı Faaliyetler’e karşı bu Eser’iyle bilinçlendirici bir Akaid Çalışması yaptı.)
  • Ayrıca Türkiye'nin Tarihsel Arka plan’ındaki deşilmemiş Gerçekleri ele alarak, Günümüzün Sosyal, Toplumsal ve Moral Sorunları hakkında Çok Yönlü bir İnceleme gerçekleştirdi

Yayınlanmamış Arapça Eserler:

  • et-Tarîqa'tun-Nakşebendiyye beyne Madıyha wa Hadıriha, (Geçmişle Günümüz Arasında Nakşibendî Tarikatı): Nakşibendiliği Çok Yönlü olarak irdelemekte,
  • Mawqif'u İbni Abidîn el-Fakîh Mine's-Sûfiyye wa't-Tasavvuf, (1800ler’in en ünlü Nakşibendi Şeyhi Halid Bağdadi'yi, Muhalifler’ine karşı savunan Son Dönem Fıkıh bilgini Şamlı İbn Abidin'e ait Sel'lul-Hisâm el-Hindî Adlı Risale’sine Eleştiri )
  • et-Tarjama'tu bi'Muhtelif'i Jawanibi'ha fi'l-Alaqat'it-Turkiyye'til-Arabiyya, (Son Yıllar’da Arap Ülkeleri’nin Türk İşgücü’ne tanıdığı İmkânlar üzerine bu Ülkeler’de Faaliyet gösteren Türk Firmaları ile Muhatapları arasında ortaya çıkan Tercüme ve Dil Sorunları daha çok Sosyolojik Yönleriyle irdelemiş.)
  • el-Ezmine'tu fi'l-Luga'ti-lArabiyya, (Medreseler’de yüzyıllardır mazî hâl ve istikbal diye üç olduğu ileri sürülen zamanlar’ın 15 olduğunu ortaya koyarak, Arap Dil Tarihi’nde Eksikliği hissedilen bir boşluğu doldurmak ister.)

Çeviri:

  • Karar Ve Tavsiyeler