Hit (1925) MM-42

Naat - Muhammed i Arabi Kim Resul i Ekmeldir

Eser Sahibi : Sultan II. Bayezid Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2027-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I ŞERÎF

Muhammed-i Arabî kim Resûl-i ekmeldir
Tekarrübiyle kamu enbiyâdan efdaldir
Kılan resûllerin kavmineydi da’veti çün
Nübüvveti ile bu ins ü câna mürseldir
Kim anı medh ede çün medhidir onun Levlâk
Defâtir-i dü cihan midhatinde mücmeldir
Adû-yi bî-basar ona muhâlif olsa ne tan
Sahîhi eğri görürler şular ki ehveldir
Eğerçi hatm idi Yûsuf’da hüsn-i i’câzı
Bu hüsn-i hulku ile cümlesinden ecmeldir
Eyâ muîn-i beşer rahm kıl fütâdelere
Şefâat âyeti şânında çünkü münzeldir
Kapun gedâsı dürür Adlî onu reddetme
K-ona muhabbet-! âlim delîl-i a’deldir

Sultan İkinci Beyazid Han