Hit (2760) MM-93

Naat - Ey Ledün Mektebinin Hace i Ümmi Lakabı

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Ey Ledün mektebinin hâce-i ümmî lâkabı
Enbiyâ ve Rüsülün zîver-i tesbîh-i lebi
Seyyid-i âlem ü âdem sened-i mevcûdât
Mesned-i her düserânın şeh-i vâlâ hasebi
Eşref-i halk-ı cihân pâdişeh-i kevn ü mekân
Tahtgâh-ı şerefin husrev-i âlî-nesebi
Şeh-i tâhir neseb ü husrev-i pâkîze haseb
Hâşimî hem Medenî hem Kureşî hem Arebî
Sühanı rûh-i mücerred deheni cevher-i ferd
Kân-ı kevnin güher-i mâhasal-ı müntehabi
Hak risâletle nübüvvetle vücûdun etmiş
Hâdi-i cem’-i rüsül râhber-i fevc-i nebî
Bu cihan ki yüzünün suyuna halk olmuştur
Rahmet-i âlemiyandır o dü âlem sebebi
Rîzesinin harem-i izzetini cevher-i gül
Bin hicâb ile ede gevher-i tâc-ı edebî
Sa’y edip cân-ı dili cânı tekaddüm eyler
Kâ’be-i kûyi tavafında misâl-i recebi
Eylemiş da’vetinin kabza-i teshirine râm
Rûm ü Hind ü Acemi Mısr ile Şâm ü Haleb’i
Neyyir-i bürc-i ezel Ahmed-i mürsel ki onun
Mihrinin lerze verir zerreye şûr ü şeğabi
Dem-i Rûhülkudüs olsa o şehin lâyıktır
Matbah-ı izzetinin şûle-fürûz-i hatebi
O şehin yazmağa tuğrâ-yı berât-ı na’tin
Kâtib-i çerhin olursa nola efzun talebi
Ders-i vasfında olup mu’terif-i acz ü kusûr
Akl-ı evvelde ola metn-i senâsmda gabi
Arşdan mertebe-i kudreti ber-ter idiğin
Fehm eder âkıl-i dânâ gibi mecnûn ü sabi
Bu kadar kevkebe-i rif’at-i câh ile zehel
Kulle-i mihrinin ednâ Habeşi bir Arebî
İyd ile kadr ola ol şâfi’-i küll-i ümemin
Sâim-i rûze-i derd ü gamının rûz ü şebi
Dil-i bîmâr-ı üsatın o tabîb-i cânm
Şerbet-i afvi ile zâil olur tâb-ı tebi
Eder ednâ şererinden dil-i dûzah feryâd
Alev-efşân olucak nâr-ı celâl-i gazebi
îltihâb-ı gazeb-i nâire-i kahrı ile
Yaktı eczâ-yı vücûdun kül edip Bû Lehebi
Gitmeyen yoluna üryân ü fakir olsun hep
Çâr mezhebde harâm ola zekâb ü zehebi
Dergehinde edeyim kudretim oldukça edâ
Dîn olan vâcib ü farz u sünen ü müstehabi
Kereminden budur ümmîd ki bîçâre Nazîm 
İki âlemde dahi çekmeye rene ü teabi
Ümmeti dergeh-i vâlâsma oldukça revân
Salâvat ile tahiyyât ola sâz ü salebi

Nazîm

 

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort