Hit (6032) M-1648

İbrahim Müteferrikanın Matbaasında Basılan Eserler

Yazar Adı : İlim Dalı : Basın
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2010-03-16 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim Müteferrika’nın Matbaasında Basılan Eserler

İbrahim Müteferrika zamanında 14 yıl içinde 21 cild tutan 17 eser basılmıştır.

Bunların 11 tanesi tarih, 3 tanesi dil, 3 tanesi de faydalı bilimler (coğrafya,mıknatıs,askerlik) dir.

1- Haritalar: Damat İbrahim Paşa matbaanın silahlı kuvvetler için ne denli yaralı olacağını anladığı için ilk basılan eserler haritalar olmuştur.
Marmara Deniz Haritası, (1132/1720)
Bahriye-i Bahr-ı Siyah, (1137/1724-1725)
2- Van Kulu Lügatı: Müteferrika matbaasının ilk basılan kitabıdır.1729 yılında basıldı.ilk bölümü yayınlayıcısının giriş yazısıyla başlar,bunu matbaanın açılmasına izin veren ferman ve fetva izler. bunlardan sonra da matbaanın yaraları hakkında bir risale gelir.
3-Usul-ül Hikem fi Nizam-ül Ümem: Müteferrika nın kendisinin yazdığı ve yayınladığı eser matbaanın olanaklarını ve Avrupanın hükümetlerini ve askeri yapısı hakkında bilgiler vermiştir. Bu eserini Padişaha sunmuştur.
4-Cihannüma: Katip Çelebinin eserini coğrafyanın önemini anlatabilmak için basmıştır.
5-Anadolu Ve Arabistanı Tanıtma Yazısı: Ebu bekir b. Behram ın yazdığı bir yazıyı basmıştır.
6-Tuhfet-ül Kibar fi Esfar-il Bihar: 1728 de basmıştır.Katip Çelebinin eseridir.
7-Tarih el-Hindi el Garbi el musamma bi-Hadis-i Nav: İbrahim Müteferrika yazmıştır. Amerika kıtasının coğrafyasını ve tarihini tanıtır.
8-Tarih-i Timur Gurgan: 1729 da basılmış Dünya fatihi Timur u anlatır.
9-Tarih-i Mısır: Mısır tarihini anlatan Süheyl Efendinin eseri 1729 da basılmıştır.
10-Takvim-üt Tevarih : Katip Çelebinin dünyanın büyük hanedanlarını ve 1648 e kadar Osmanlı hanedanını anlatan eseri (1733-1734) yılında basılmıştır.
11-Tarihçilerin eserleri:
Naima 1591-1660 dönemini kapsayan eserleri (1734-1735 yılları arası basılmıştır.)
Mehmet Raşit 1660-1722 dönemini kapsayan eserleri(1740-1741 yılları arası basılmıştır.)
İsmail Asım Efendi 1722-1729 dönemini kapsayan eserleri (1741 yılında basılmıştır.)
12-İbrahim Müteferrika nın en aydınlatıcı eserleri bilim dalındaki yazıları ve yayınları olmuştur. özellikle mıknatıs konusunda yazdıkları ve yayınladıkları ilkler açısından topluma öncülük etmiştir.

Dipnot: Hayatı hakkında heryerde bilgi bulabilirken bastığı kitaplar hakkında bilgi bulmak bazen güç olabilmektedir. İbrahim Müteferrika Hayattayken toplam 17 kitap basılmıştır. Bu kitaplar sırasıyla :
1- Lugat-ı Van Kulu (1729),
2-Tuhfet ül-Kibar Fi Esfar İl-Bihar (1729),
3- Tarih-i Seyyah Der Beyan-ı Zuhur-ı Ağvaniyan Ve Sebeb-i İnhidam-ı Bina-i Devlet-i Şâhân-ı Safeviyan (1730),
4-Tarih-i Hindi Garbî el Müsemma Bi-Hadis-İ Nev (1730),
5-Tarih-i Timur Gûrkân (1730),
6-Tarih-i Mısr Ul-Kadim ; Cedid (1730)
7-Grammaıre Turque Ou Methode Courte, Facılle Pour Apprendre La Langue Turque (1730),
8-Gülşen-i Hulefâ (1731)
9- Usül ul-Hikem Fi Nizam il-Ümem (1732)
10-Füyûzat-ı Mıknatısıye (1732)
11-Kitab-ı Cihannûma (1732)
12-Takvim üt-Tevarih (1734)
13-Tarih-i Naima : Ravzat Ül-Hüseyn Fi Hülasat-i Ahbar Li-Hafikeyn 2 Cild (1735)
14-Tarih-i Raşid. 3 Cilt (1740)
15-Tarih-i Çelebizâde (1741)
16-Ahval-i Gazavat Der Diyar-I Bosna (1741)
17- Ferheng-i Şuurî
(Neval ül-Fudalâ ve Lisan ül-Acem) 2 Cilt (1742)

Müteferrika vefatından sonra aynı matbaa Raşid ve Vasıf efendi matbaası olarak isim değiştirip basımlarına devam etmiştir.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :