Hit (6368) KUR-1910

Galatasaray Lisesi (Galata Sarayı Mektebi Sultanisi )

Kurum Türü : Liseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1904-01-20
Ülke / Şehir : Türkiye / İstanbul Özellik : Anadolu Lisesi
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-02 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-12-02

Galatasaray Lisesi (Galata Sarayı Mekteb-i Sultanisi) (Osmanlı Türkçesi: ???? ??????, mekteb-i sultânî; Fransızca: Lycée de Galatasaray)

Osmanlılarda ilk defa Batı metodları ile öğretim yapmaya başlayan orta dereceli okul

İstanbul'da, 1481 yılında, II. Bayezid tarafından, saray ve devlet hizmetlerine adam yetiştirmek için inşa edilen bu binanın, "Gül Baba" diye tanınan bir velinin öğüdü üzerine yaptırıldığı söylenir.

200 kişilik üç koğuş ve bir camiden ibaret okulda mutfak ve hamam teşkilatı da kurulmuştu.

Zeki ve kabiliyetli devşirme çocuklarından seçilen ilk öğrencilerin ilk hocası Gül Baba idi.

Derslerin arasında Arabi, Farisi, Kıraat, Hüsnühat, Musiki ve silah kullanma gibi konular vardı.

Okula "Galatasaray-ı Enderun-ı Hümayun" adı verilerek ikinci Enderun-ı Hümayun idadi mektebi sayıldı.

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında Galata Sarayı mektebinin esas kuralları tespit edildi.

II. Selim zamanında bir de medrese kuruldu ve Enderun Mektebi Eski Saray'a taşındı.

III. Murad devrinde yeniden Galata Sarayı'na getirilen Enderun Mektebi, I. Ahmed zamanında Eski Saray'a alınarak Galata Sarayı tamamen medrese haline getirildi.

II. Osman devrinde öğretim yeniden değişikliğe uğrayarak yine saray mektebine dönüldü.

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın emriyle Galata Sarayı 1668 yıllarında tekrar medreseye çevrildi.

II. Ahmed devrinde onarılan bu saraya yeni bir kasır ilave edilerek mektep haline getirildi ve öğretim biçimi değiştirilerek Yeni Saray'da olduğu gibi büyük, orta ve küçük oda usulleri konuldu.

I. Mahmud 1753 yılında Galata Sarayı'nda büyük bir kütüphane kurdu, ders programlarına yeni eklemeler yaptı, fen derslerini çoğalttı.

Okul 1817 yılında tamamen yandı, fakat 1820'de yeniden yapılarak öğrenime açıldı.

1838 yılında Mekteb-i Tıbbiye" haline getirildi.

Bu sıralarda yeniden bir yangın geçirdiği için ancak 1862'de yeniden öğretime açıldı.

Dört yıl boyunca kışla olarak kullanılan bu saraya "İdadi Umumi" adı altında askeri okullar yerleştirildi ve harbiye, bahriye, tıbbiye ve mühendishane mekteplerinin idadisi de bu mekteplere öğrenci yetiştiren ortaokul haline getirildi.

1867 yılında Galata Sarayı binasının "Galata Sarayı Mekteb-i Sultanisi (Lisesi)" olarak kullanılması kararı alındı ve askeri ortaokul bugünkü Kuleli Lisesi binasına taşındı.

Bu saraydaki gerekli onarımlardan sonra, mektep 1 Eylül 1868'de "Mekteb-i Sultani" ismi altında öğrenime açıldı

Türkiye'de ilk defa Batılı anlamda ve lise derecesinde yeniden kurulan bu okul, Sadrazam Ali Paşa, hariciye nazırı Keçecizade Fuad Paşa, maarif nazırı Saffed Paşa tarafından öğrenimini Fransızca ve Türkçe yapacak şekilde düzenledi.

Fransa'daki Paris-Osmanlı mektebi kapatılarak, bundan sağlanan gelirle okulun bütün giderleri karşılandı.

Okul 341 öğrenciyle öğretime başladı.

Yıl sonunda öğrenci sayısı 530'a, bir yıl sonra da 640'a yükseldi.

Galatasaray beş sınıflık lise kısmı ile öğretime başladı.

Sonra ilk ve orta kısımlar kurularak öğretim 12 yıla çıkarıldı.

Okulun ilk müdürü Fransız M. M. de Salve idi.

İlk Osmanlı müdürü Vahan Efendi (1872), ilk Türk müdürü Ali Suavi oldular (1876).

İlk mezunları 1871'de 8 kişiydi.

1975'de kurum, Anadolu Lisesi konumuna getirilir ve eğitim 8 yıl olur.

Günümüzde ise Anadolu Lisesi kategorisinde eğitim dili Fransızca ve Türkçe olan bir devlet lisesidir.

Adres : Kuloglu Mah. İstiklâl Cad. No: 159, 34430 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 249 11 00
Faks: 0212 252 17 52
Web : http://www.gsl.gsu.edu.tr/
e-mail: info@gsl.gsu.edu.tr