Hit (4381) K-1068

el Vasiyye:

Yazar Adı : Ebu Hanife , Numan b. Sabit el Kufi İlim Dalı : Akaid
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-01-12 Güncelleyen : /0000-00-00

el- Vasiyye: [1]

Ebu Yusuf tarafından rivayet edilmiştir.[2]

Ebû Hanîfe bu risalede on iki maddede Ehl-i Sünnet inancını özetlemiş ve ashabına bu inançlara bağlı kalmalarını vasiyet etmiştir.

Nushaları:
Pertev Paşa, 650/3, 753h.;Ayasofya, 2330, 851h.;Kasidecizâde, 724, 1062h.

Baskı ve Tercemeleri:
Kâhire’de 1936’da tahkiksiz olarak 1983’de Abdulfettah el-Hılv tarafından tahkik edilerek ve 1368 h.’de el-Kevserî tarafından neşredilmiştir. 1331 h.’de İstanbul’da beş eser bir arada basılmıştır. 1981’de Mustafa Öz tarafından arapça aslıyla brilikte, 1983’te Yunus Vehbî Yavuz tarafından yalnız Türkçesi basılmıştır.

Şerhleri:
Molla Hüseyin b. İskender er-Rûmî (ö. 1804/1673), Ekmeluddîn el-Bâbertî (ö. 186/1384), Abdullâh b. Ebî Saîd el-Hâdimî (ö. 1176/1762) tarafından şerhedilmiştir. Her üç şerh de tahkiksiz olarak matbûdur.[1] El-Vasiyye’nin Ebû Hanîfe’nin eserlerinden olduğunu ispat eden bazı ulema ve eserleri:

el-Makdisî, Kitâbu’r Reddi Ala’r Râfıda, s. 1210, 121, el-Mektebetu’s Sekâfi, Kâhire, 1989; Hâcî Halife, Keşfu’z-Zunûn, II. 2015; el-Ğızzî, et-Tabakâtu’s-Seniyye, I. 156, 169; el-Beyâdî, İşârâtu’l Merâm s.22, 23;

(el-Beyâdî a.g.e., de el-Vasiyye’yi Ebû Hanîfenin eserleri arasında zikreden bazı hanefi ulema ve eserlerini zikretmiştir.) el-Kevserî, Kelimetun Anil Âlimî ve’l Müteallim, s. 3, 72, 73.

[2] Bkz. Beş Eser, Nâşri belirsiz, İstanbul, 1331 h. s. 2, 3; el-Kevserî, Kelimetu’n Ani’l Âlimi ve’l Müteallim, s.5.

...