Hit (10263) K-1048

Cumhuriyet Dönemi Müfessirlerine Göre Ehli Kitabın Ahiretteki Durumu

Yazar Adı : Mustafa Delebe İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2011-08-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Cumhuriyet Dönemi Müfessirlerine Göre Ehli Kitabın Ahiretteki Durumu

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR I

ÖNSÖZ II

GİRİŞ

I.Cumhuriyet Döneminde ÜlkemizdeYetişen Müfessirler 1

II.Ehl-i Kitap

Kavramı 5

BİRİNCİ BÖLÜM EHL-İ KİTAB'IN CENNETLİK OLABİLMESİ İÇİN HZ.MUHAMMED'E TABİ OLMASI GEREKTİĞİ TEZİ VE DELİLLERİ

A.Genel Bilgiler 17

B.Ehl-İ Kitab'ın Cennetlik Olabilmesi İçin Hz. Muhammed'e Tabi Olması Gerektiğini Savunanlar ve Delilleri

I.Kadim Müfessirler

l.Taberî 21

2. Zemahşerî 21

3.Fahreddin Razî 21

4.Beydavî 22

5. İbn Kesir 22

II. Çağdaş Müfessirler

Konyalı Mehmed Vehbi 24

Elmalılı Hamdi Yazır 24

3.Ömer Nasuhi Bilmen 26

Seyyid Kutub 27

Hayrettin Karaman 28

Celal Yıldırım 30

6.Vehbe Zuhayli 31

7.İzzet Derveze 33

8. Görüşlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi 34

İKİNCİ BÖLÜM

EHL-İ KİTAB'IN CENNETLİK OLABİLMESİ İÇİN MÜSLÜMAN

OLMASININ GEREKMEDİĞİ TEZİ VE DELİLLERİ

A.Genel Bilgiler 44

B. Ehl-i Kitab'ın Cennetlik Olabilmesi İçin Müslüman Olmasının
Gerekmediği Tezi ve Delilleri 44

Süleyman Ateş'in Tezle İlgili Görüş ve Düşünceleri 45

Görüşlerin Tahlil ve Değerlendirilmesi 66

SONUÇ 78

BİBLİYOGRAFYA 83

Summary 87

Özet 88

<

Ehl-i Kitap kavramına açıklık getirerek Ehli- Kitap olan Yahudi, Hırıstiyan ve Sabiileri kısaca tanıtmaya çalıştık.

Birinci bölümde Ehl-i Kitabın ahiretteki durumuyla ilgili ayetleri klasik tefsirlerden kısaca inceledikten sonra Ehl-i Kitabın cennetlik olabilmesi için Hz. Muhammed'e tabi olması gerektiğini savunan klasik ve çağdaş dönem müfessirlerin yorumlarını ve delillerini inceledik.

İkinci bölümde, "Ehl-i Kitabın cennetlik olabilmesi için Müslüman olmasının gerekmediği" tezini ve delillerini inceledik.

Sonuç bölümünde elde ettiğimiz verileri değerlendirerek ulaştığımız sonuçlara yer verdik.

...