Hit (1210) Y-4048

H. Mustafa Eravcı

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Dekan Yrd.,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Fen Edebiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : Fen Edebiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-12 Güncelleyen : /0000-00-00

H. Mustafa Eravcı

5 Aralık 1965 tarihinde doğdu.

1987 yılında Selçuk Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi’nde, Doktorasını Edinburgh University’de tamamladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. Edebiyat Fakültesi’nde Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

“Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılış Döneminde Sultan-Halife İlişkileri” Prof.Dr. Zekeriya Kitapçı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)veDanışman(lar)ı:“Mustafa ‘Âlî’s Nusret-nâme(Edition and study on the History of the Persian Campaign Under Lala Mustafa Paşa)”, Dr Michael V. McDonald, Dr Carolla Hillenbrand

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

FilizGüney, IX.yüzyıl’ınİlk Yarısında Osmanlı-İran İlişkileri ve İran’a Giden Osmanlı Elçileri,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar,2005

Gülay Karadağ, XIX. yüzyıl İngiliz Seyyahlarına Göre Türkistan Hanlıkları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar,2006

Ayhan Ülkündağ, XVIII. yüzyılda İran’a Giden Osmanlı Sefirleri veSefaretnâmeleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar,2007

Hasan Dündar, Rahîmizâde İbrahim Çavuş’un Gencine-i Feth-iGence, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar,2006

Ömer Kuçak, Kara Çelebizadenin Zafernamesi ve Bağdad Seferi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar,2007

HamzaÜzümcü, Niyazi ve Zafername-i AliPaşa, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar,2008

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Gülay Çınar, Safavi-Özbek Siyasi İlişkileri ve Osmanlı Devletinin Etkisi, (halen devam etmekte), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar

Alper Başer, Bucak Nogayları, (halen devam etmekte), Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afyonkarahisar

Projelerde Yaptığı Görevler:

Manisalı Padişahlar, Manisa Valiliği Projesi,Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü, Manisa 1999 .

Proje Yürütücüsü), ÖzdemiroğluOsman Paşa, Afyonkocatepe Üniversitesi, BAP (041.FENED.04), 2005

Proje Yürütücüsü) ,Avrupa’da Türk İmajının Tarihsel Kökenleri, Afyonkocatepe Üniversitesi, BAP(06.FENED.08)( Devam Etmekte)

İdari Görevleri:

Anadolu DilTarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi,2000-2005

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yard. 2007-2009

Afyon Kocatepe ÜniversitesiAİİT. Bölüm Başkanlığı 2008 - 2009

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Başkanı 2009-

Eserleri:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

“Rahimizade İbrahim Çavuş(Harimî)”The Ottoman Historians, Harvard 2005

“Ebubekir bin Abdullah”The Ottoman Historians, Harvard 2005

“Dâl Mehmed Çelebi”The Ottoman Historians, Harvard 2005

“The role of the Crime Tatarin the Otoman-Safavi Wars( 1578-1639)TheHistorical YearBook,vol. IV. Buchers İnstitute, Romania 2007

“Don Juanın Gürcistan ve Azerbaycan Hakkında Vermiş Olduğu Bilgilerin Önemi” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ekim 2000

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

“The Spread of Mevlevi Order in the Balkans and the Mevlevi Lodge of İsa Bey in Sarajevo” Second İnternational Symposıyum On İslamic Civilisation İn the Balkans 4-7 December 2003 Tirana / Albania

“XVI. Asırda Ortadoğu’ya Gelen Batılı Seyyahlar ve Batı-Doğu İlişkisindeki Rolleri” 10-20 Yüzyıllar Arasında Türk ve İranlıların Batıyla İlişkileri, TTK ve İİCKİK, 7-15 Mart 2004 İsfahan/İran

Kaptan-ı Derya Kaymakçı Mustafa Paşa ve Vakıfları” Uluslar arası Denizli Sempozyumu 2006

“Tavşanlıda Mevlevilik ve Mevlevihane” Uluslar arası Mevlana Düşünce ve Sanatta Sempozyumu, Çanakkale 2005

“İslamic Aspect of the Turkistan Khanates of 19th Century According to English Travellers” Second İnternational Symposıyum On İslamic Civilisation İn the Central Asia Astana 2007

“Saraybosna Tekke ve Zaviyeleri,” Third İnternational Symposıyum On İslamic Civilisation İn the Balkans30 November 2006Romania

“The İmage of Nogais in TheSteppes of theCaspian Sea of 19 thCenturyAccording toTravels” Second İnternational Symposıyum On İslamic Civilisationbetween Ural and Volga, UFA/ Başkurdistan-Rusya 2008

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

“Osmanlıların Şark Seferleri ve Konya” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi,say 7,s.327-343, 2000

“Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtinde 1578-79 Trans-Kafkas Seferine Dair Eleştirileri ve Bunların Tarihi Önemi” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.III, say.I,s. 31-40, 2001

“Safavî Hanedanı” Türkler Ansiklopedisi Yeni Türkiye Yayınları,c.6 s.882-893,2002

“Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nusret-nâmesinin Osmanlı Diplomatiği Bakımından Önemi” Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.5-20, 2003

“Mevlana Valihi’nin Hayatı ve Onun Işığında XV. Asır Bir Osmanlı Vaizinin Kariyeri” Tarih İncelemeleriDergisi,( Ege Üniversitesi Yay)C. XVIII,say.2 Aralık s.25-36,2003,

“Saruhanoğullarının Demirci Kolunun Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri Hakkında Bir Tetkik” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.VII, say.I,s. 2004

“Kitab-ı Cem Sultan ve Güney Batı Avrupa” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.IX, say.I, 2007

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

“II.Şah İsmail Döneminde Doğu Anadoludaki Safavi Tehdidi” Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu(Tarihden Günümüze İç ve Dış Tehditler) Elazığ 17-19 Ekim 2001, s.291-303 Elazığ 2002

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Çorum Havalisindeki Eşkıyalık Faaliyetleri ve Bunları Önlemeye Yönelik Alınan Tedbirler” Çorum Sempozyumu 1-3 Ekim 2004,Çorum

“Osmanlı Döneminde Afyonkarahisar Kazası Tekke ve Zaviyeler” AfyonkarahisarSempozyumu,17-19 Nisan 2005,Afyon

“Osmanlı-Safavi Münasebetleri ile İlgili Türk Kaynakları”I.Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu,11-13 Mayıs 2005, Gazi Üniversitesi Gazi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, Ankara

Diğer yayınlar:

Korkmaz Mustafa; Saruhanoğulları ve Osmanlı Klasik Döneminde Manisa’da Yaşayan Kültürel İzleri,Manisa Valililiği Yay.,Manisa 1999

“Afyonkarahisar Mevlevîhânesi” Sultan Divânî ve Afyonkarahisar’da Mevlevilik, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon 2002

“III. Murad”Manisalı Padişahlar,Manisa Valiliği Yayınıdır,Manisas.197-223,1999

Dal Mehmed Çelebi ve Şecâ‘at-nâme, İstanbul 2009