Hit (1012) Y-4044

Musa Erkaya

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : musaerkaya@hotmail.com
musaerkaya@gmail.com
D.Yeri : Konya D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Musa Erkaya

1967 yılında Konya'da doğdu.

1992 yılında Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Âdab Hadisleri ve Değerlendirmeleri" teziyle tamamlamıştır.

Doktorasını Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde "İbn Mâce'nin Hadis Kültüründeki Yeri", (The Place of Ibn Majah in Hadith Culture) teziylevermiştir.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

“Aile İçi ve Akrabalarla Olan İlişkilerde Âdab“, Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. I, s. I, ELAZIĞ, 1996. ss, 313-348.

“İbn Mâce’nin Eser Karizmasının Oluşumu“, (Ibn Maja and The Formation of Work Outhourity), İslami İlimler Dergisi, “Hadis-Sünnet Özel Sayısı“, c. II, s. II, ÇORUM, 2007, ss, 161-212.

Musa ERKAYA, "Hicrî III. Asır İtibariyle Basra'da Hadis Faaliyetlerine Genel Bir Bakış" (An Overview for Hadith Studies In Basra During 3rd Century A.H), Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XIII, s. I, ELAZIĞ, 2008, ss, 177-195.

"Hicrî III. Asır İtibariyle Bağdat'ta Hadis Faaliyetlerine Genel Bir Bakış" (An Overview for Hadith Studies In Baghdat During 3rd Century A.H), Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XIII, s. II, ELAZIĞ, 2008, ss, 247-274.

"Şehirler Hakkında Uydurulmuş Hadisler. -Kazvin Örneği-" (Yayımlanacak)

Basılmış Kitap ya da Bölümler:

“Özel Hayat Mahremdir”, (Bölüm Yazarlığı), (Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen “Konulu Hadis Projesi” kapsamında hazırlanmakta olan eser içerisinde yayımlanacaktır.)

Eserlere Yapılan Atıflar:

Atıf Yapan: Yavuz ÜNAL, "Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları", Etüt Yayınları, SAMSUN, 1997, ss. Atıf Yapılan Eser: Musa ERKAYA, "Âdab Hadisleri ve Değerlendirmeleri", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, KONYA, 1996.

Atıf Yapan: Yavuz ÜNAL, "Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları Üzerine", İslami Araştırmalar Dergisi, c. X, s. III, ANKARA, 1997, ss. 200. Atıf Yapılan Eser: Musa ERKAYA, "Âdab Hadisleri ve Değerlendirmeleri", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, KONYA, 1996.

Atıf Yapan: H.Musa BAĞCI, "el-Kütübü's-Sitte Kavramınn Tarihsel Gelişimi ve Otoritesini Oluşturan Faktörler", İslami İlimler Dergisi, “Hadis-Sünnet Özel Sayısı“, c. II, s. II, ÇORUM, 2007, ss, 128, 23 nolu dipnot. Atıf Yapılan Eser: Musa ERKAYA, "İbn Mâce’nin Hadis Kültüründeki Yeri", Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004, ss, 200.

Atıf Yapan: H.Musa BAĞCI, "el-Kütübü's-Sitte Kavramınn Tarihsel Gelişimi ve Otoritesini Oluşturan Faktörler", İslami İlimler Dergisi, “Hadis-Sünnet Özel Sayısı“, c. II, s. II, ÇORUM, 2007, ss, 157, 171 nolu dipnot. Atıf Yapılan Eser: Musa ERKAYA, "İbn Mâce’nin Eser Karizmasının Oluşumu“, İslami İlimler Dergisi, “Hadis-Sünnet Özel Sayısı“, c. II, s. II, ÇORUM, 2007. ss, 161-212.

Atıf Yapan: İbrahim HATİBOĞLU, "James ROBSON" md., DİA, XXXV/152-153, Referans Sayfası, 153. Atıf Yapılan Eser: James ROBSON, "Sunen-i İbn Mâce’nin (Nüshalarının) Rivayeti", (The Transmission of Ibn Maja's-Sunan), çev. Musa ERKAYA, Dini Araştırmalar Dergisi, c. VIII, s. XXIII, Eylül-Aralık, ANKARA, 2005. ss, 287-298.

Atıf Yapan: Mehmet DİNÇOĞLU, "Ebû Dâvud'un Sünen Adlı Eseri, Kaynakları ve Tasnif Metodu", Basılmamış Doktora Tezi, (Danışman: Prof.Dr.Bünyamin ERUL), Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, ss, 46, 12 nolu dipnot. Atıf Yapılan Eser: Musa ERKAYA, "İbn Mâce’nin Hadis Kültüründeki Yeri", Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2004.

Projeler:

“İbn Mâce’nin Sunen'inin Kaynakları”, FÜBAP, Proje No: 563, Yıl: 2004. ELAZIĞ

Diğer :

YÜKSEK LİSANS: "Âdab Hadisleri ve Değerlendirmeleri", Danışman: Yrd.Doç.Dr.Mahmut DENİZKUŞLARI, Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, KONYA, 1996.

DOKTORA: "İbn Mâce'nin Hadis Kültüründeki Yeri", (The Place of Ibn Majah in Hadith Culture), Danışman: Prof.Dr.M.Hayri KIRBAŞOĞLU, Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, ANKARA, 2004.

James ROBSON, "Sunen-i İbn Mâce’nin (Nüshalarının) Rivayeti",(The Transmission of Ibn Maja's-Sunan), çev. Musa ERKAYA, Dini Araştırmalar Dergisi, c. VIII, s. XXIII, Eylül-Aralık, ANKARA, 2005. ss, 287-298.

Faruk HAMÂDE, “Ehl-i Sünnet Kaynaklarında Şia’nın Oniki İmamının Rivayetleri” çev. Musa ERKAYA, Murat GÖKALP, Dini Araştırmalar Dergisi, “Ehl-i Sünnet Özel Sayısı” c. VIII, s. XXIV, Ocak-Nisan, ANKARA, 2006, ss, 327-346.

İbn HACER, “Mesâbihu’s-Sunne’nin Bazı Hadisleri Çerçevesinde Ömer el-Kazvînî’nin Risâlesi’ne İbn Hacer el-Askalânî’nin Cevapları”, çev. Musa, ERKAYA, Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XI, s. II, ELAZIĞ, 2006, ss, 95-108.

James ROBSON, “Hadisin Tedvin ve Tasnifi”, çev. Musa ERKAYA, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XII, s. I, ELAZIĞ, 2006, ss, 119-133.

James ROBSON, "Sunen-i Nesâî'nin (Nüshalarının) Rivayeti" (The Transmission of Nesai's-Sunan), Çev. Musa ERKAYA (Yayımlanacak)

James ROBSON, "Hadis: İslâm'ın İkinci Kaynağı", (Tradition, The Second Foundation of Islam), çev. Musa ERKAYA, (Yayımlanacak)

James ROBSON, "Müslim Hadisinde İsnâd", (The Isnad in Muslim Tradition), çev. Musa ERKAYA, (Yayımlanacak).

James ROBSON, "Haber-i Vâhidler", (Tradition From İndividuals), çev. Musa ERKAYA, (Yayımlanacak).

MAKALE HAKEMLİĞİ: 1. “Ekolleşme Sürecinde Ehl-i Hadis'in Dini Anlam(landırm)a Yöntemi”, Dini Araştırmalar Dergisi, “Ehl-i Sünnet Özel Sayısı”, c. VIII, s. XXIV, Ocak-Nisan, ANKARA, 2006, ss, 27-57.

MAKALE HAKEMLİĞİ: 2. “Hadiste Dua Edebiyatının Oluşumu ve Kaynakçası", Dini Araştırmalar Dergisi, c. X, s. XXVII, Ocak-Nisan, ANKARA, 2007, ss, 57-78.