Hit (708) Y-3893

Metin Bozan

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : metinbozan@hotmail.com
D.Yeri : Mardin/Kızıltepe D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Mezhepleri Tarihi,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Metin Bozan

1965 yılında Mardin/Kızıltepe'de doğdu.

1988 yılında Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1997'de Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde,

Doktorasını 2004 yılındaAnkara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

2008 yılında Doç. oldu.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler:

“Fadl b. Şazan ve Kitabu’l-İlel’i Çerçevesinde İmamet Anlayışı” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt XLV, Sayı II

“Ali er-Rıza’nın Veliahtlığı Meselesi (İmamiyye’nin İmamet Nazariyesine Teori-Pratik Açısından Eleştirel Bir Yaklaşım)”, Dini Araştırmalar, Cilt 7 Sayı 19, s. 159-171

“Şii Fırkaların Tasnifi (Nispet Edildikleri İmamlar Eksenli Bir Deneme), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VI, Sayı 1, 21-37.

“Hicri I. Asır Mezhep Hareketlerinde Mardin Bölgesi”, Dini Araştırmalar, Cilt 9, Sayı 25, s. 125-142.

“İmamiyye Şiası’nın Peygamberlik ve İmamet Anlayışlarının Mukayesesi”, Dini Araştırmalar, Cilt 9, Sayı 26, s. 79-96.

İmamet nazariyesinin Caferi Fıkhı Üzerindeki Tesirleri, Marife, yıl 8, sayı 3 (49-74).

"Şia’ya İtirazlar ve Bunlara Reddiye Bağlamında Nezir Hasenî’nin Difâ‘un ani’t-Teşeyyu’ Adlı Eseri"

Uluslararası Bildiriler:

"Mahmud ez-Zokaydî ve Kitâbu’d-Dâ’ ve’d-Devâ’ Adlı Eseri” Uluslar arası Siirt Sempozyumu

"Şerif Murtaza’nın Cevâbâtu’l-Mesâili’l-Meyâfarkiyât Adlı Risalesi", Uluslararası Silvan Sempozyumu 2008

"Mezhepler Tarihçiliği Açısından Seyfuddin Amidî" Uluslararası Seyfuddin Amidi Semp, Diyarbakır 2008

İmamiyye Şiasının İlahiyatinda hz. Ali, Uluslararası Hazret-i Ali Sempozyumu, İzmir 2009.

Ulusal Bildiriler:

"Muhammed Kâzım’ın İknâu’ş-Şîa Adlı Risalesi" İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Semp, Siirt

Kitaplar:

Mezhepler Tarihçiliği Açısından Hz. Ömer'in Nassa Yaklaşımı (yayınlanmamış çalışma)

İmamiyye Şiası’nda İmamet Tasavvuru (III-V. Asır), Metin BOZAN, İlahiyat Yay. Ankara 2007

İmamiyye'nin İmamet Nazariyesinin Teşekkül Süreci, İsam, İstanbul 2009.

Diğer Faaliyetler:

Kitap Değerlendirmesi: “el-Yezidiyye Min Hilâli Nusûsiha El-Mukaddese”, Âzâd Saîd Sımo, Beyrut 2001, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VI, Sayı 1, 87-89

Tez Değerlendirmesi; “Kelam İlmine Yöneltilen Eleştiriler (Selef Alimleri ve Gazali Örneği)”, Ahmet Erkol, (Basılmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. İslâmiyât, Cilt 8 Sayı 1, s. 177-179.

Çeviri: “Tarih-i Meşâhir-i İmamiyye (İmamiyye’nin Önde Gelen Alimleri)” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı 2.

Çeviri: “Geçmişten Günümüze Kum Kenti (Qum: Past and Present)” Dini Araştırmalar, Cilt 9, Sayı 27.