Hit (770) Y-3805

Ali Galip Gezgin

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : aggezgin@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Galip Gezgin

1961 yılında Konya’da doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini Isparta’da tamamladı.

1984 yılında Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

1985-1994 yılları arasında çeşitli ilçelerde müftü olarak görev yaptı.

1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosuna naklen tayin edildi.

1995 yılında S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Tefsirde Semantik Metod ve Kur’ân’da “Kavm” Kelimesinin Semantik analizi başlıklı teziyle, doktorasını 2000 yılında bitirdi.

Aynı yıl S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesinin Tefsir Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.

2001 yılında, aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığına getirildi.

Halen bu fakültede görevini sürdürmektedir.

İlgi Alanları: Semantik, Hermeneutic, Tefsir, Çeviri, Yabancı Diller, Kur''ân''ın Metinleşme Tarihi, Kur''ân''ı Anlama ve Yorumlama Metodolojisi

YURTİÇİNDE YAYIMLANAN Kitapları:

2002, Tefsirde Semantik Metod ve Kur'ân'da "Kavm" Kelimesinin Semantik Analizi, Ötüken Neşriyat, Özener Matbaası, Yayın No:537, 352s.,İstanbul.

2003, Kur'ân'da Hz. Peygamber'e Yapılan Uyarılar, Fakülte Kitabevi, Tuğra Matbaası, Yayın No:44, 295s., Isparta.

2003, Kur'ân'da Sevgi, Fakülte Kitabevi, Tuğra Matbaası, Yayın No:48, 312s., Isparta .

2009, Özgün Bir Kur'ân Yorumu -Hz. Ömer Örneği-, Rağbet Yayınları, Kilim Matbaacılık, 300 s.,İstanbul.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ Makaleleri:

1997, Kur'ân'da ve Türk Devlet Geleneğinde Şûrâ, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:4, 183-207, Isparta.

2000, Kur'ân'da "Huşû" Kelimesinin Semantik Analizi, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, c.2 , Sayı:4, 79-106, Ankara.

2000,Devlet Yönetiminde Şûrâ İlkesi ve Osmanlı Devletinde Şûrâ,S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:6, 79-100, Isparta.

2001, Kur'ân'ı Anlamak İçin Hermenötik mi Semantik mi?, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:7, 123-147, Isparta.

2001, Kur'ân'da "Nesh Problemi"ne Eleştirel Bir Yaklaşım, İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.XIV,Sayı:1, 49-67, Ankara.

2003, Eşanlamlılık Bağlamında Kur'ân'da "Korku" İfade Eden Kelimeler Üzerine Analitik Bir Değerlendirme, İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.XVI, Sayı:1, 38-62, Ankara.

2003, Kur'ân'ın Doğru Çevirisinde Tarihsel-Etimolojik Sözlüklerin Önemi, Tabula-Rasa,Felsefe-Teoloji Dergisi, Sayı:8, 249-266, Isparta.

2005, Toshihiko Izutsu'nun Kur'ân-ı Kerîm'i Anlama ve Yorumlama Yöntemi, İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.18, sayı: 1, ss.82-95, Ankara.

2005, Kur'ân Meâllerinde "Takvâ" Kelimesinin Türkçe'ye Çeviri Sorunu, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl:7, Sayı: 14, ss.199-218, Isparta.

2006, "Müddessir, 74/4. Âyetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme-"Nass-Olgu" Örtüşmesi ve " Yorum Etiği" Açısından-, Marife Bilimsel Birikim, Yıl. 6, Sayı:1,ss. 127-144, Konya.

2007, "Kur'ân'ın Metinsel Niteliği", Dinî Araştırmalar, Cilt:9, Sayı: 27, Ocak-Nisan 2007, ss. 79-108, Ankara.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ Makaleleri:

2002,Türk-İslâm Devletlerinde Şûrâ, Türk Tarih Projesi İçinde, Türkler Ansiklopedisi, Ankara, cilt:V, 203-210. 2002

2005, Kur'ân'da "Nahr" Kelimesi ve Türkiye'de Kurban İbadetinin Algılanışı, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, Yıl: 2005/2, Sayı: 15, 1-42.

2008, Kur'ân'da "Mutraf" Kavramı Üzerine, S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, Yıl: 2008/1, Sayı: 20, 47-88.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

1999, Hz. Peygamber'in Kurân'ı Tefsîri, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 20-21 Nisan 1998, 205-227.

2000, Hz. Peygamber'i Konu Alan Âyetler ve Peygamberlik Telâkkisinde Görülen Sapmalar, II. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 20 Nisan 1999, 29-52.

2001, Kurân'da ve Hz. Peygamber'in Davranışlarında Denge,III. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 20 Nisan2000, 271-295.

2002, Nesh Problemi Bağlamında Mensûh Olduğu İddia Edilen Bazı Âyetlerin Hz. Peygamber Tarafından Tefsîri, IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 19-21 Nisan 2001, 239-248.

2003, Kur'ân'da Hz. Peygamber'e Yapılan Uyarılar, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, 18-19 Nisan2002, 205-227.

2006, Kur'ân'da Hz. Peygamber ve Ashâb İlişkileri-Ashâbı Uyaran Âyetler Bağlamında-, VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta,19 Nisan 2004,175-196.

2006, Hz. Peygamber'in Dil Yeteneği ve Dile Dayalı Tefsiri, VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta,18 Nisan 2005,61-92.

2007, Kur'ân Meâllerinde "Takva" Kelimesinin Türkçe'ye Çevirisi Sorunu, Kur'an Meâlleri Sempozyumu (Eleştiriler ve Öneriler), Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir (24-26 Nisan 2003), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007, II, 295-315.

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

2007, Kur'ân'ın Hattı (=Resmu'l-Mushaf) ve Türklerin Kur'ân Hattına Katkıları, , Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyete Katkıları Sempozyumu,Isparta/Türkiye, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, 619-630.

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi:

Bulut ,Ali. Kur'ân'da Emanet Kavramı, S.D.Ü. Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta 2002.

Süslü, Mehmet Zeki, Kur'ân Tefsîrinde Sahâbenin Görüş Farklılıkları, S.D.Ü., Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta 2009.

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi:

Bulut ,Ali, Erken Dönem Tefsîr Mukaddimelerinin Tefsîr Usûlü Açısından Değerlendirilmesi, S.D.Ü. Sos. Bil. Enstitüsü, Isparta 2009.

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü:

2009, "Bâbertî'nin Keşşâf Hâşiyesinin Edisyon Kritiği ve Türk Tefsîr Geleneğine Katkısı", S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, SDÜ BAP Tarafından desteklendi, Proje no: 1846-M-09, Isparta 2009.

Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

2007, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu (31 Mayıs-1 Haziran 2007/31 May- 1 June 2007) Bilim Kurulu Üyeliği

Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

2001, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, I. Oturum Raportörü.

2002, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18-19 Nisan 2002, V. Oturum Raportörü.

2003, Kur'an Meâlleri Sempozyumu (Eleştiriler ve Öneriler), Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir (24-26 Nisan 2003),IV. Oturum Başkanı.

2005, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı,VIII. Kutlu Doğum Sempozyumu, 18 Nisan 2005, III. Oturum Raportörü.

Ulusal Nitelikteki Bilimsel, Mesleki, Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Kurum Ve Kuruluşların Yönetimlerinde, Kurullarında, Komisyon Yada Komitelerinde Görev:

S.D.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Kamu Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlarda Görev Yada Katkı:

Burdur İli Bucak İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde üç hafta süreyle "Tefsir" ve "Dînî Hitabet" Dersleri verdim.

Isparta İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde 8 saat "Kur'ân Meâllerinden Yararlanma" Dersi verdim.

Afyon İli Sandıklı İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Seminerinde, Din Görevlilerine "Meâl mi Tefsir mi?" konulu "Power Point" Sunusu Yaptım.

Denizli İli Tavas İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde, Din Görevlilerine "Yaz Kur'ân Kursları ve Kur'ân-ı Kerîm Öğretim Teknikleri Üzerine", "Power Point" sunusu yaptım. Tavas/DENİZLİ, 16 Haziran 2009.

Denizli İli Acıpayam İlçe Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Seminerinde, Din Görevlilerine "Yaz Kur'ân Kursları ve Kur'ân-ı Kerîm Öğretim Teknikleri" konulu "Power Point" Sunusu Yaptım. Acıpayam/DENİZLİ, 16 Haziran 2009.

Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân'ı Anlamak, Belediye Düğün Salonu, Atabey/ISPARTA, 20.04.1995.

Panelist: Kur'ân Ahlâkı, Kültür Sarayı, ISPARTA, 23.4.1996.

Panelist:Kur'ân ve Hz. Peygamber, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu, BURDUR, 3.5.1997.

Konferans (Konuşmacı): Şehitlik ve Önemi, Dinar/AFYON, 27,4, 1998.Bu Konferansın bir bölümü TRT-1 Televizyonunda "Anadolu'dan Görünüm" Programında yayımlanmıştır.

Panelist: Kur'ân'da Çalışma, Finike/ANTALYA, 22.4.1999.

Panelist:Hz. Peygamber'in Kur'ân'ı Tefsîri, Kumluca/ANTALYA, 21.4.1999.

Panelist: Hz. Peygamber'in Çocuk Terbiye Metodu, Manavgat/ANTALYA, 24.4.1999.

Panelist:Kur'ân'da ve Hz. Peygamber'in Davranışlarında Denge, Kemer/ANTALYA, 23.4.2000.

Panelist: Kur'ân'da ve Hz. Peygamber'in Davranışlarında Denge, Elmalı/ANTALYA, 24.4.2000.

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân Sünnet İlişkisi,Keçiborlu/ISPARTA, 21.09.2001

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân'da ve Türk Devlet Geleneğinde Şûrâ, Türk Ocakları Konferans Salonu, ISPARTA, 1.12. 2001.

Konferans(Konuşmacı):Kur'ân-Sünnet Bütünlüğü, Şarkıkaraağaç/ISPARTA, 7.05.2002

Konferans (Konuşmacı): Kur'anı Doğru Anlamada Hz. Peygamber'in Rolü, Uluborlu/ISPARTA, 7.5.2003.

Panelist: Hz. Peygamber'in Sünnetine İttiba Bağlamında Hz. Peygamber'i Yanlış Yorumlama Tezahürleri, Halı Sarayı Kültür Merkezi/ISPARTA, 13 Nisan 2006.

Konferans (Konuşmacı): Peygamberlerin Rehberliğine Olan İhtiyaç ve Türk-İslâm Kültüründe Peygamber Sevgisi, Belediye Düğün Salonu, Eğirdir/ISPARTA, 14 Nisan 2006.

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân'ın Doğru Anlaşılmasında Hz. Peygamber'in Rolü, Belediye Konferans Salonu, Sütçüler/ISPARTA, 7Ekim2006.

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Sünnet'te Hz. Peygamber'in Sevgi Görünümleri, Halı Sarayı Kültür Merkezi, ISPARTA, 20 Nisan 2007.

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân'ın Doğru Anlaşılmasında Sünnet'in Yeri, Belediye Düğün Salonu, Sandıklı/AFYON, 16 Mart 2009.

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân Ahlâkı'na Göre İyi İnsan Olmak, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dekanlığı, İ.İ.B.F. Konferans Salonu, ISPARTA, 11 Mart 2009.

Panelist: Kur'ân ve Hz. Peygamber'e Göre Aile İçi İletişimin Temelleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, ANTALYA, 14 Nisan 2009.

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Hz. Peygamber'e Göre Evlilik ve Aile İçi İletişimin Temelleri, Belediye Düğün Salonu, Honaz/DENİZLİ, 16 Nisan 2009.

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Hz. Peygamber'e Göre Evlilik ve Aile İçi İletişimin Temelleri, Düğün Salonu, Çal/DENİZLİ, 18 Nisan 2009.

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Sünnet'e Göre İyi İnsan Olmak, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, Hükümet Meydanı,ISPARTA, 7.09.2009.

Konferans (Konuşmacı): Kur'ân ve Sünnet'e Göre İyi Bir Din Görevlisi Nasıl Olmalıdır?, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Konferans Salonu, Konyaaltı/ANTALYA, 2.10. 2009.

Alanında Makale, Kitap Bölümü Ve Karar Tahlili Çevirisi:

2001, İslâm Tasavvufunda Allah Sevgisi, (Makalenin Yazarı: Giuseppe Scattolin, Orijinal Başlığı: "Love (Hubb ) of God Islamic Mysticism-A Study of a Semantic Development- Love (Hubb) of God in the Koran,Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Sayı:5, 233-252, Ankara.

Ulusal Yada Yerel Düzeyde Yazılı Veya Görsel Basında Yayın Faaliyetleri:

Dengeli ve Düzenli Yaşam, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 1997.

Tevbe ve Önemi, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 1997.

Sevgi, Hoşgörü ve Diyalog, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 1997.

Ramazan ve Getirdikleri, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 1998

Kur'ân Ahlâkı, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 1998

Kul Kusursuz Olmaz, Allah'ın Rahmeti'nden Ümit Kesilmez, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 1999

Hasta Ziyaretine Dinimizin Verdiği Önem ve Bunun Adabı, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 1999.

Ailenin Toplum Hayatındaki Yeri, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 1999.

Savurganlık ve Zararları, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2000.

Toplumsal Hayatta Diyalog , TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2000.

Cömertlik, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2000.

Hayvan Hakları ve Hayvanları Korumak , TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2000.

Sağlık Temizlik İlişkisi ve Yaşanılan Çevreyi Temiz Tutma, TRT-1 Radyosu Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2001.

Çalışma Hayatı ve İş Ahlâkı, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2002.

Kutsal Kadir Gecesi ve Dînî Hayatımızdaki Önemi, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2002.

Bayramlar ve Ortak Mutluluk, 3 Aralık 2002, Yerel Demokrat Gazetesi/Isparta, s.3.

Kur'ân'da Sevgi, TRT-INT Televizyonunda Söyleşi, 13.2.2003.

Şehitlik ve Gazilik, TRT-INT Televizyonunda Söyleşi, 13.3.2003.

Kadir Gecesi Bağlamında Kur'ân'ı Doğru Anlamak, Isparta Kanal 32 Televizyonunda Söyleşi, 26 Eylül 2008.

Allâh'ın Bir Lütfu Olarak Doğal Güzellikleri Korumak, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2009.

Kur'ân'a Göre Aşırı Zenginliğin Sonuçları, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2009.

Kur'ân ve Hz. Peygamber'e Göre Aile İçi İletişimin Temelleri, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2009.

Kur'ân'a Göre İnsanların Birbirlerine Muhtaç Oluşlarının Hikmetleri, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı, Sahur ve İftar Özel Programalarında, 2009.

Kur'ân'a Göre Huşû Kelimesi ve Namazda Huşû'un Önemi, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı Programı, 2009.

Kur'ân ve Sünnet'e Göre Empatik Anlayış, TRT-1 Radyo Konuşması, Cuma Sabahı Programı, 2009.

Merkez Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı:

Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı (2000-2003)

Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanlığı ( 2005-2008)

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı

Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı (2008-Devam etmekte)