Hit (649) Y-3330

Vejdi Bilgin

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Sosyolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Vejdi Bilgin

Öğretim Üyesi

Eğitim

Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1994

Yüksek Lisans: “Toplumsal Çözülme ve Din İlişkilerine Din Sosyolojisi Açısından Kavramsal Bir Yaklaşım,”Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

Doktora: “Sosyo-Kültürel Şartların Fıkhı Hükümlere Etkisi (Dinî Hukukun Toplumsal Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma,”Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

Kitap

· Sosyal Çözülme ve Din, Etüt Yayınları, Samsun, 1997.

· Fakih ve Toplum: Osmanlı’da Sosyal Yapı ve Fıkıh, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003.

· İbadet: Şekilsel, Sembolik ve Toplumsal, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007.

Makale

· “Türk Toplumunda Aile Kurumunu Benimseme ve Sahiplenme Düzeyleri,” OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, 1998, ss. 387-413.

· “Türk Toplumunun Evlilik Konusunda Bilgilenme ve Bilinçlenme Düzeyleri,” UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, 2000, ss. 565-588.

· “Gerileme ve Çöküş Devri Osmanlı Zihniyeti: Osmanlı’dan Cumhuriyete Miras Kalan Sosyal Karakter Üzerine Bir Deneme,” Osmanlı, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 1999, c. 7, ss. 630-644.

· “The Social Character of The Ottomans In The Period of Recession and Collapse,” The Great Otoman-Turkish Civilisation, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2000, c. 3, ss. 271-277.

· "Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesinin Temel Özellikleri,” Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002, c. 11, ss. 52-60.

· “Popüler Kültür ve Din: Dindarlığın Değişen Yüzü,” UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, 2003, ss. 193-214.

· "Sosyal Akışkanlık Kavramı Üzerine,” UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, 2003, ss. 297-309.

· “Değişen İktisadi Yapı Karşısında İslam Hukuku: 16. Yüzyıl Osmanlı Devleti Örneği,” İslâmî Araştırmalar, Cilt: 16, Sayı:4, 2003, ss. 607-614.

· “İlahiyat Araştırmaları ve Sosyal Bilimler,” Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt III, Sayı: 1, 2005, ss. 129-140.

· “Gelenek ve Din: Türkmenistan’ın Dini Hayatında Geleneğin Rolü,” Marife, yıl:5, sayı:2, güz 2005, ss. 101-124.

· “Cahiliye’den İslam’a Geçiş: Tebliğ ve Sosyal Akışkanlık,” UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, 2005, ss. 123-142.

Bildiri

· “Dinlerin ‘Yoksulluğu’ Algılayışı Üzerine Bir İnceleme,” Yoksulluk Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2003, İstanbul.

· “Dinî Açıdan ‘Yoksulluk (Kültürü)’ Tartışmalarının Problemleri,” Yoksulluk Kültürü Sempozyumu, 25 Haziran 2005, İstanbul.

· “Nasreddin Hoca Fıkralarında Toplumsal Hiciv ya da Halk Bilgeliğinin Toplum Eleştirisi,” I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu, 6-7 Temmuz 2005, Akşehir-Konya.

· “Geç Dönem Osmanlı Çalışma Hayatı ve Çalışma Zihniyeti Üzerine Bir Çözümleme,” İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, 25–27 Kasım 2005, İzmir.

· “Geçmişteki Bir Arada Yaşama Tecrübesinin Günümüzdeki İmkânı Ve Problemleri,” Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyum, 26–28 Nisan 2007, İstanbul.

· “Cahiliye’den İslam’a: Değişim ve Süreklilik Bağlamında Sünnet,” Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü Hadis ve Sünnet Sempozyumu, 11–12 Mayıs 2007, Konya.

· “Türkmenistan’ın Dinî Hayatında Geleneksel Kültürün Hâkimiyeti,” Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs–1 Haziran 2007, Isparta.

· “Liberal Ahlaki Değerlerin Toplumun Yoksulluğa Yaklaşımına Etkisi,” Uluslar arası Yoksulluk Sempozyumu, Deniz Feneri Yoksulluk Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1–3 Şubat 20008.