Hit (605) Y-2777

Müstakimzade Süleyman Sadeddin

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1131/1718
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1202h/1787-8
Görevi : Hattat,Şeyh Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-08-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Müstakîmzâde Süleyman Sadeddîn Efendi

1131/1718 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Öğrenimini tamamladıktan sonra Nakşibendiyye tarikatına girerek neticede şeyh olmuştur.

Uzlete çekilip eserleri üzerinde çalışmaya devam eden müellif, 1202/1788 tarihinde doğduğu yer olan İstanbul'da vefat etti.

Zeyrek'te Soğukkuyu Camii mezarlığına defnedilmiştir.1

Aynı zamanda hattat olan Müstakîmzâde pek çok eser meydana getirmiş müellif­lerden biridir.2

Eserleri içinde en önemlileri Devhatu'l-meşâyih, Tuhfe-i Hattâtîn ve Arapça biyografi eseri olan Mecelletü'n-nisâb'dır.

Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, Müstakîmzâde için "onun ilmi irfanına galiptir"3 derken, İbnü'l-Emin,Mehmed Tâhir Efendi'nin bu sözü hangi esasa müsteniden söylediğini kestiremediği için bu konuda sukutu ihtiyar ettiğini ifade emiştir. 4

Eserleri :

Devhatu'l-meşâyih

Tuhfe-i Hattâtîn

Mecelletü'n-nisâb

Ukûdu"l-lü"lüiye fi"t-tarîki"l-Mevleviye

1 A. Sim Levend, a.g.e., 1, 370

2 Eserleri için bk., M. Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 168-69; İbnü'l-Emîn, Tuhfe-i HattâtîrTm başına eklediği inceleme.

3 M. Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 168

4 ibnü'l-Emin, Tuhfe-i Hattâtîn, mukaddime, s. 27

Hayatı için bk. M. Tâbir, Osmanlı Müellifleri, III, 36-37; E. Reşad-O. Ferid, Nevsâl-i Osmâni, I, 184; İ. Alaaddîn Gövsa, TMA, s. 361; A. Şeref, Tarih Musahabeleri, s. 339-40; Ö. Faruk Akün, "Mehmed Süreyya", İA, XI, 247-48