Hit (7025) K-927

Kamusul Alam

Yazar Adı : Şemseddin Sami İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Kâmûs 'l-a'lâm

Eser, tanınmış Türk muharriri ve lugatçısı Şemseddîn Sami'ye 4 aittir.

Kâmûs'l-a'lâm'ı yazdıktan sonra Kâmûs müellifi olarak ün salmıştır.

Umumî bir tarih, coğrafya ve meşhur adamlar ansiklopedisi olan Kâmûsu'l-a'lâm, özellikle İslam-şarka ait çok sayıdaki maddeleri ile bir İslâm ansiklopedisi hizmeti görmüştür.

Kâmûsu'l-a'lâm, şark ve garba ait bir isimler lügati olduğundan içinde tarihi, dinî, ilmi ıstılah ve tabirler yer almamıştır.

Garp ansiklopedilerinin ihmal ettiği İslâm-Şark ve Osmanlı ile ilgili maddelere birinci derecede yer vermiş olan müellif, bunlar için doğrudan doğruya şark kay­naklarına müracaat etmiştir.

Şemseddîn Sâmî, Kâmûsu'l-a'lâm'ı hazırlarken başvurduğu kaynak arasında. Kınalızâde, Aşık, Kafzâde, Latifi", Riyâzî, Devlet Şâh, Sâdıkî, Fatin tezkirelerinden başka Edirneli Nazmî'nin Sefînetü'ş-şu'ara'sı, Kadri Çelebî ile Harezmşah'ın Tezkiretü'ş-şu'ara'ları bulunmaktadır.

Osmanlı tarihi sahasında M. Süreyya'nın ki gibi önceden uzun bir hazırlığı ol­madığı için Şemseddîn Sâmî, Osmanlı ricaline ait maddelerde Sicill-i Osmânideki kadar tarihlere ve hususi kaynaklara gidememiş olduğundan Türk meşhurları hak­kında verdiği bilgiler ve yaptığı değerlendirmeler umumi bir tanıtmadan ibaret kalmıştır.

Eserin baskısı 1306'dan 1316 yılma kadar sürmüştür.

<
...