Hit (2203) K-1431

Mizanül Usul fi Netaicil Ukul

Yazar Adı : Semerkandi Alaeddin İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi : Muhtasar
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Mîzânü’l-usûl fî netâ’ici’l-’ukul

Fukaha mesleği de denilen klasik Hanefî usul geleneğinden farklı ve daha çok mütekillimîn usul eserlerinin telif yöntemine uyan bir içerik ve metotla yazılan orijinal bir fıkıh usulü kitabı ve başta Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin görüşleri olmak üzere Semerkant Hanefî-Mâtürîdî kolunun fıkhî-kelâmî yaklaşımlarını yansıtan en önemli metindir. Müellifin mukaddimede belirttiği ve metin içinde atıflar yaptığı üzere eserin mufassal ve muhtasar olmak üzere iki ayrı versiyonu olup günümüze ulaşan metin muhtasar olanıdır (nşr. M. Zekî Abdülber, Devha 1404/1984; nşr. Abdülmelik Abdurrahman es-Sa‘dî, Bağdat 1407/1987).

...