Hit (1132) Y-4831

Buhari, Tahir b. Ahmed

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Buhara D.Tarihi : 482/1090
Ö.Yeri : Serahs Ö.Tarihi : 542/1147
Görevi : Fakih Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2015-05-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Buhârî, Tâhir b. Ahmed

İftihârüddîn Tâhir b. Ahmed b. Abdirreşîd el-Buhârî (ö. 542/1147)

Hanefî fakihi.

482’de (1090) Buhara’da doğdu. Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Babası Kıvâmüddin Ahmed, dayısı Zahîrüddin Hasan b. Ali el-Mergınânî’den, Hammâd b. İbrâhim es-Saffâr ve Kadîhan’dan fıkıh okudu. Derin bilgisiyle Mâverâünnehir Hanefî ulemâsı arasında temayüz eden ve İbn Kemal’in fıkıh âlimlerinin dereceleriyle ilgili tasnifine göre mezhep imamından rivayet bulunmayan konularda ictihad yapabilen âlimlerden (meselede müctehid) sayılan Buhârî, Cemâziyelevvel 542’de (EkimKasım 1147) Serahs’ta vefat etti ve Buhara’ya götürülerek orada defnedildi.

Eserleri:

Hizânetü’l-fetâvâ

Bazı kaynaklarda Hizânetü’l-vâkı’ât veya el-Vâkı’ât adıyla zikredilen eser de bu olmalıdır. Delhi (1318) ve Kahire’de (1327-1328) yedi cilt halinde basılmıştır. Kaynaklarda en-Nisâb adıyla bir başka eseri de zikredilen Buhârî’nin bu eserlerini ihtisar ederek telif ettiği Hulâsatü’l-fetâvâ adlı kitabı da Leknev’de basılmıştır (taşbaskı, ts.). Hulâsatü’l-fetâvâ’nın Süleymaniye Kütüphanesi’nde kırk civarında yazma nüshası bulunmaktadır.