Hit (891) Y-3548

Mehmet Hayri Kırbaşoğlu

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Manisa D.Tarihi : 1954
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Hadis
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Hayri Kırbaşoğlu

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Manisa 1954

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce ve Farsça

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri

İslami Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği(1990-1992) ile Editör Yardımcılığı ve Yayın Kurulu Başkanlığı (1992-1997)

İSLÂMİYÂT Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı ve Yayın Kurulu Üyeliği (1998’den günümüze devam etmektedir.)

SEMPOZYUMLAR

Uluslararası Kongrelere Sunulan Bildiriler

· “Fazlur Rahman’ın Sünnet/Hadis Anlayışına Bir Katkı”(Some Contributions to Fazlurrahman’s Concept of “al-Sunna”), İslam ve Modernizm: Fazlur Rahman Tecrübesi Sempozyumu, 22-23 Şubat 1997, İstanbul 1997, s. 278-298.

· “Hadis İlminde Metodoloji Sorunu”(The Problem of Methodology in The Science of Hadith) Milletlerarası Sünnet’in Dindeki Yeri Sempozyumu, 18-20 Kasım 1995, İstanbul, s. 395-461.

· “Naqd Meşru’ al-İmâm al-Shâfi’î” (“İslami İlimlerle Sosyal İlimler Arasında Yeniden Bağ Kurmak:Problemler ve İmkanlar” konulu konferansa sunulmak üzere hazırlanmış,ancak konferans süresiz ertelendiği için yayımlanmamıştır.)(Paper prepared for a conference organized by I I I T(Washington DC)with the title “Re-Establishing the Link Between Islamic and Social Sciences: Problems and Possibilities”) The Conference didn’t take place

· “Re-Emergence of Islamic Studies in Turkey”(Presented at a Conference organized by SISS at Herndon, Washington, 26.02.1996(SISS tarafından Herndon,Washington’da 26.02.1996’da düzenlenen konferansta sunulan tebliğ)

Ulusal Kongrelere Sunulan Tebliğler (Papers Presented to The National Conferences)

· “Seferde ve Hazarda İki Namazın Cem’ Edilmesi”(al-Cam’ bayn al-Salatayn), II. İslam İlimleri Kongresi, İstanbul 1982.

· “Kemaleddin İbnu’l-Humam ‘ın Hadisçiliği”(Status of Kamal al-Din Ibn al-Humam in The Hadith Sciences)(Kemaleddin İbnu’l-Humam’ın Hayatı,Eserleri ve İlmi Kişiliği Sempozyumu,Sivas, 25-26 Mayıs, 1991)

· “Gelenekçilikle Yenilikçilik Arasında Sünnet” (al-Sunna Between Traditionalism and Renewal), İstanbul 1994.

· “Hadis İlminde Metodoloji Sorunu” (The Problem Of Methodology in Hadith Sciences), Samsun 1995.

· “Hadis/Sünnet İlminin Yeniden İnşası”On The Reconstruction of Hadith/Sunna Science(s)), Hadisin Dünü Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Samsun 14-15 Ekim 1993, s. 13-22.

· “Kur’an’a Göre Sünnet’in Konumu”(Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru konulu Sempozyumda(Ankara,1988) sunulmuştur.) (The Status of the Sunnah According to the Qur’an) a paper presented to the Symposium of ‘Towards Understanding of the Qur’an’ in Ankara at1988.

· “Müteşabihat Konusundaki Yaklaşımların Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Yaklaşım Önerisi”(Discussion of The Approaches to The Issue of “ al-Mutashabihât” and A Proposal of A New Appoach), I. Kur’an Sempozyumu, Ankara 1-3 Nisan 1994.

· “Tarihsellik Tartışmalarının Teorik Zeminine İlişkin Görüşler”(Approaches to The Theoretical Bases of “ Historicity” in The Qur’anic Context) Kur’an’ı Nasıl Anlamalıyız, Tartışmalı İlmi Toplantı, Bursa 7-8 Mayıs 1994 (İktibas Dergisi, (1994), sayı 186-187-188’te de ayrıca yayımlanmıştır)

ESERLERİ

Kitaplar

· Alternatif Hadis Metodolojisi (An Alternative Hadith Methodology), Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2002.

· el-Bahir fi Hukmi’n-Nebiyyi bi’l-Batıni ve’z-Zahir(Critical Edition with notes and Introduction of al-Suyuti’s, Kitab al-Bahir fi Hukm al-Nabi bi’ l-Bâtın wa’z-Zahir,) Dar al-Salam, Cairo 1987.

· Kitabu’l-Burhân fî Beyâni Hakikati’l-Kurân, İbn Kudame el-Makdisi’nin bu eserinin Giriş ve notlarla birlikte tahkik ve tahriçli basımı, Mektebetu’l-Maarif, (Riyad), yayınevi tarafından Mektebetu Lubnân (Beyrut) matbaasında basılmıştır.(Critical edition with notes and introduction of İbn Qudama’s Kitab al-Burhân fî Bayâni Haqiqati’l-Qur’an,Maktabat al-Maarif,al-Riyad(Matbaatu Maktabat Lubnan)

· İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi (Hadith Methodology in Islamic Thought), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002, 2. baskı.(Second ed.)

· İslam Düşüncesinde Sünnet (The Sunna in Islamic Thought), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002, 6. baskı (Sixth ed.)

· Namazların Birleştirilmesi(al-Cam’ bayn al-salatayn) İlahiyat Yayınları, Ankara 2002, 2. baskı. (Third ed.)

· Sünni Paradigmanın Oluşumunda Şâfi’î’nin Rolü (The Role of al-Imam al-Shafi’î in the Formation of Sunnite Paradigm), Antoloji, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2004(Second ed.).

Çeviriler

· Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002, 5. baskı (Alparslan Açıkgenç ile birlikte)(Translation of Fazlurrahman’s Islam and Moderniy into Turkish,Fifth ed.)).

· İbn Kuteybe, Hadis Müdafaası (Te’vilu Muhtelifi’l-Hadis), Kayıhan Yayınları, İstanbul 1998, 3. baskı.(Translation of Ibn Qutayba’s Ta’vilu Muhtalif al-Hadith into Turkish,third ed.)

· Muhammed Avvâme, İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü, Kayıhan Yayınları, İstanbul 1988, 2. Baskı.(Translation of Muhammad Awwama’s book: Atharu’l-Hadith al-Sharif fi İhtilaf al-Aimma al-Fukaha,third ed.)

· İbn Sina,Risaleler,Kitabiyat Yay.,Ank.,2004(Treatises : Translation of Some Philosophical Treatises of Ibn Sina)

MAKALELER

Yurtiçi ve Yurtdışı Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

· “Ahmed en-Naim’in Şeriat’ın Reformasyonu Projesi” (Project of Reformation of al-Shari’a by Ahmad al-Na’im), İslâmiyât I (1998), sayı 4:“Şeriat Dosyası”, s. 203-210.

· “Çağdaş Siret Literatüründe Sol Çizgiler” (Leftist Influences in the Contemporary Sîra Literature), İslâmiyât V (2002), sayı 2, “İslam’ın Sol Yorumu”, s. 183-186.

· “Hz. İsa’yı Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi” (A Criticism of theTraditions About Nuzûl Îsâ(Descension of Jesus)), İslâmiyât III (2000), sayı 4, “İsa (as.) Anısına”, s. 147-168.

· “İlmihâl Dindarlığının İmkanı Üzerine” (Can the Catechetical Works on Islam Produce a Healty Pious Muslim ?), İslâmiyât V (2002), sayı 4, “Türkiye Dindarlığı”, s. 109-124.

· “İslam’a Yamanan Sanal Şiddet: Recm ve İrtidad Meselesi” (Fictituous Violence Attached to Islam: Punishment of Adultery by Stoning and Death Sentence for Apostasy), İslâmiyât V (2002), “Din ve Şiddet”, s. 125-132.

· “İslâmî İlimlerde Şâfi’î’nin Rolü Üzerine” (The Role of al-Imam al-Shafiî in Islamic Sciences), İslâmiyât II (1999), sayı 1, s. 15-34.

· “İstismara Elverişli Münbit Toprak: Hadisler” (The Prophetic Traditions :A Fertile Ground For Exploitation!), İslâmiyât III (2000), sayı 3, “Din İstismarı”, s. 121-137.

Bilimsel Dergilerdeki Yayınlar

· “al-Harakah al-Tansîriyyah fî Turkiya(The Missionary Activities in Turkey)” Majallat al-Da’wa, nu: 1066, 1986, Riyadh, p. 40-42.(in Arabic)

· “Allah’ın Kelamı Olması Açısından Kur’an’ın Mahiyeti ile İlgili İhtilaflar ve İbn Kudâme el-Makdisî’nin Kitâbu’l-Burhân fî Beyâni Hakîkati’l-Kur’an’ı (Some Reflections on The Controversies about The Nature of the Qur’an as the Word of God in Ibn Qudama al-Maqdisi’s Kitab al-Burhan fi Bayan Haqiqat al-Qur’an), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVIII (1986), s. 427-444.

· “Ashabu’l-Hadis’in Akaid Edebiyatı”(Theological Literature of Ashab al-Hadith), İslâmî Araştırmalar (1987), sayı 5, s. 78-89.

· “Bir Hadis ve Yorumu: Cihadı Anlamak”(A Hadith Concerning Jihad and Its Interpretation): Diyanet Gazetesi (1989), sayı 364, s. 3, 25.

· “Bir Hadis ve Yorumu: İslam’ın Şartları”(A hadith Concerning The Fundemental Conditions of Being a Muslim and Its Interpretation), Diyanet Gazetesi (1989), sayı 359, s. 3, 27.

· “Bir Hadis ve Yorumu: Namazı Anlamak”(A Hadith Concerning Salât and Its Interpretation), Diyanet Gazetesi (1989), sayı 361, s. 3, 26.

· “Bir Hadis ve Yorumu: Orucu Anlamak”(A Hadith Concerning Fasting/Sawm and Its Interpretation),Diyanet Gazetesi (1989), sayı 362, s. 3, 17.

· “Bir Hadis ve Yorumu: Tevhid’i Anlamak”(A Hadith and Its Interpretation: Understanding of Tawhîd), Diyanet Gazetesi (1989), sayı 360, s. 3, 26.

· “Ehl-i Sünnet Kavramı Üzerine Yeni Bazı Mülahazalar” (Some New Considerations on the Term of Ahl al-Sunnah), İslâmî Araştırmalar (1986) sayı 1, s. 71-79.

· “Gelenekçilikle Yenilikçilik Arasında Sünnet” (al-Sunna Between Traditionalism and Renewal), Bilgi ve Hikmet, Yaz (1994), sayı 7, s. 52-69.

· “Hâdiru’l-İslâm fî Turkiyâ”, Majallat al-Da’wa, number 1069, p. 30-31.(in Arabic)

· “İbn Haldûn’un Mukaddimesi’nin Yeni Bir Tercümesi Üzerine I”(Criticism of A New Translation of Ibn Haldûn’s “ al-Muqaddi

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort