Hit (3875) K-513

Hüsnüs Sıhabe fi Şerhi Eşaris Sahabe

Yazar Adı : Ali Fehmi Cabiç İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Hüsnü's-Sıhâbe fi Şerhi eş'âri's-Sahâbe

Ashâb-ı kiramın şiirle­rinin şerhinden ibaret olan bu Arapça eserin baş tarafında ders vekili Hacı Hâ­lis Efendi'ye, Darülfünun hadis müder­risi Tunuslu Muhammed Mekkî b. Azzûz'a ve Maarif Meclis-i Âlî âzası Âlûsîzâde Ahmed Şâkir el-Hüseyniye ait üç takriz yer alır.

Kitap altı sayfalık bir gi­riş (hutbe) ile başlamaktadır.

Burada çok parlak bir üslûp kullanılmış, cümle­ler iktibas sanatının en güzel örnekleri­ni teşkil edecek şekilde âyetlerle süs­lenmiştir.

Girişin sonunda eserin üç cil­de ayrıldığı, şiirlerin kafiyelerine göre alfabetik olarak sıralandığı ifade edil­miş ve I. cildin "râ" harfine, II. cildin "lâm"a, III. cildin de "yâ" harfine kadar devam edeceği belirtilmiştir.

Bundan sonra dört bölümden (fasıl) meydana gelen mukaddime yer alır (s. 7-16).

Bu­rada sahâbînin tarifi, bir şahsın sahâbî olduğunu tesbit etmenin yolları, asha­bın güvenilir kimseler (udûl) oldukları, şiirin meşruiyeti ve Hz. Peygamberin şiirle alâkası konuları ele alınmıştır.

Ki­tap bundan sonra, kafiyesi hemze olan şiirlerden başlamak ve her harfi bab kabul etmek üzere "dâl" harfi dahil altı bölüm şeklinde düzenlenmiştir (eserde kafiyesi "hâ" olan şiirler yer almamıştır).

Bu bölümlerde altmış beş kadar sa­hâbînin muhtelif şiirleri şerhedilmiştir.

Şiiri açıklanan her sahâbînin kısa biyog­rafisi de adının ilk geçtiği yerde veril­miştir.

Eserin I. cildinin sonunda bitiriliş tarihi Rebîülevvel 1326 (Nisan 1908) ola­rak kaydedilmiş ve II. cildin "râ" harfiy­le başlayacağı haber verilmiştir. Fakat II ve III. cildin varlığı hakkında herhangi bir bilgi edinmek mümkün olmamıştır.

Hüsnü's-Sıhâbe İstanbul'da Ruşen Matbaası'nda basılmıştır (1324 r., 16+362 s.).

...