Hit (3935) K-361

Defu Metainis Sufiyye

Yazar Adı : Akşemseddin Şemseddin Muharnmed b. Hamza İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Def'u Metainis Sûfiyye.( Def'u metain ) (Hall-i Müşkilât)

Kı­saca Def'u metain adıyla da anılan bu kitap bazı kaynaklarda Hall-i Müşkilât olarak zikredilmektedir.

856 (1452) yı­lında kaleme alınan bu Arapça eser Muhyiddin İbnü'l-Arabî ve benzeri bazı bü­yük mutasavvıfların küfür ve ilhadla it­ham edilmelerine karşı onların sözleriy­le Kuşeyri, Gazzâlî, Cüneyd-i Bağdadî, Necmeddîn-i Kübrâ gibi tanınmış ulemâ ve meşâyihin sözleri arasında bir fark olmadığını, ikincilerin eserlerinden nakil­ler yaparak göstermekte ve hepsinin ay­nı yolda bulunduklarını ispata çalışmakta ve ithamları reddetmektedir.

Kaynak­larda eserin Telhisu Defi metain adıy­la bir hulâsasından bahsediliyorsa da şimdiye kadar böyle bir esere rastlan­mamıştır.

<
...