Hit (4017) K-249

İstibdattan Hakimiyyeti Milliyyeye

Yazar Adı : Ahmed Rasim İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-05 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-05

İstibdattan Hâkimiyyet-i Milliyyeye

Bu eser Os­manlı İmparatorluğu'nda yenilik hare­ketlerinin tarihini , siyasî hadiseler arka­sındaki gelişmelere yer vererek anlat­mayı hedef almıştır.

Gayesi fikrî olgun­laşmamızın merhalelerini gözler önüne sermek, devre hâkim ihtirasları kendi çerçevesi ve şartları içinde ele almaktır.

Eserin I. cildi 1. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in padişah oluşu ile başlar. Kı­rım Savaşı'na kadar cereyan eden olay­larla biter.

II. cilt Kırım Savaşı'ndan baş­layarak Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve I. Meşrutiyete kadar gelen olaylarla sona erer.

Eser bu haliyle, daha geniş olarak düşünülmüş bir çalışmanın giriş kısmı gibidir.

Eserin I. cildi H. Veldet Velidedeoğlu tarafından Osmanlı İmpa­ratorluğunun Reform Çabaları İçinde Batış Evreleri adıyla sadeleştirilerek ya­yıma hazırlanmıştır .

1.Baskı : Baskı Isim (TR) : İstibdattan Hakimiyyeti Milliyyeye / Baskı Isim (AR) : / Ebat : / Yayın Evi : / Yayın Yeri : İstanbul / Yayın Tar. : 1342 h / Baskı Dili : Osmanlıca / Özellik : / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...