Hit (21173) K-2

el İtkan Fi Ulum el Kuran

Yazar Adı : Suyuti - Abdurrahman b. Ebu Bekr b. Muhammed İlim Dalı : Ulumul Kur'an
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi : Zeyl
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma,Baskı,Tez,Çeviri Kitap
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2007-12-16 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2015-06-02

el-İtkan fî-Ulûmi'l-Kur'ân
Süyûtî'nin Kur'an ilimlerine dair eseri.

Kur'an ilimleriyle ilgili bütün konulan içine alan müstakil bir eserin bulunmadığı kanaatiyle böyle bir eser yazmayı düşündüğünü söyleyen müellif, hocalarından Kâfiyeci'nin tefsir ilimlerine dair muhtasar eserini ve Abdurrahman b. Ömer el-Bulkinî'nin oldukça hacimli Mevâkı'u'l-'ulûm min mevâkfu'n-nücûm'unu incelemiş, bunlardan ikinci kitapta muhtasar bulduğu konulan genişleterek ve yeni konular ilâve ederek önce et-Tahbîr fî ilmi't-tefsîr’ini yazmıştır (872/1467-68).
Daha sonra Bedreddin ez-Zerkeşî'nin bu alanda yazılan ilk müstakil eser olan el-Burhân fî 'uIûmi'I-Kur-ân adlı kitabını gören ve Kur'an ilimlerine dair çalışmalarını bu eseri örnek alarak sürdüren Süyûtî, el-Burhân'dan daha muhtevalı ve daha düzenli olduğunu söylediği el-îtkan’ı, hazırlamakta olduğu Mecmaul'-bahreyn ve matlau'l-bedreyn adlı büyük tefsirine mukaddime olmak üzere kaleme almıştır.
Telifi sırasında İbn Cerîr et-Taberî, İbn Ebû Hatim, İbn Merdûye, İbn Hayyân, Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm, İbn Ebû Dâvûd, Nevevî, Âcurrî, Alemüddjn es-Sehâvî, İbnü'l-Cezerî, Hüzelî, Nehhâs, Ebû Amr ed-Dânî. Râgıb el-İsfahânî, İbn Kuteybe, İbn Cinnî, Hattâbî, Rummânî, Bâkıllânî gibi âlimlerin tefsir, hadis, fıkıh, lügat, kıraat, resm-i hat, ahkâm ve tarihle ilgili kitaplarından faydalanılan eser birbirine yakın konular birlikte ele alınarak seksen başlık (nevi) halinde düzenlenmiştir.
Konular işlenirken önce aynı konuda eseri bulunan müellif ve eserleri zikredilerek değerlendirilmiş, ilgili meseleler âyet ve hadisler ışığında, bunlarda yoksa âlimlerin sözlerinden deliller getirilerek çözümlenmiş, faydalanılan kitaplardan özet metinler aktarılmıştır. Farklı görüşler nakledildikten sonra müellif kendi görüşünü ortaya koymuş, haberlerin kaynak ve isnadını belirtmiştir. Hadisler senetleriyle verilmiş, sıhhatleri üzerindeki değerlendirme ise araştırmacıya bırakılmıştır.
el-İtkan’da konular birbirinden farklı hacimlerde işlenmiş olup sayfalarca tutanları bulunduğu gibi bir iki sayfa kadar olanları da vardır. Kur'an'ın nüzul sebepleri, isimleri, sûre adları. Kur'an'ın toplanması, tertibi, sûre, âyet, kelime ve harf sayıları, isnad dereceleri, kıraatler, tecvidle İlgili konular, tilâvet âdabı, tefsir metodolojisi, müfessirlerin tabakaları, sûrelere dair tefsir rivayetleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.
Konular arasında ayrıca "tenbih, fer', fasi, teznîb, fâide, mesele" gibi başlıklar altında çeşitli bilgiler verilmiştir.

Eser. ilk defa Mevlevî Beşîrüddin ve Nûrulhak tarafından Aloys Sprenger'in bir tahliliyle birlikte neşredilmiş (Kalküta1852-1854), daha sonra Mısır'da yayımlanmış (Kahire 1278, 1279, 1287, 1306), ayrıca kenarında Bâkıllânî'nin İ'câzü'l-Kur'an'ıyla birlikte basılmıştır (Kahire 1317, 1318, 1370/1951).
Bunun dışında el-İtkân, Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim'in tahkiki (Kahire 1387/1967, 1405/1985) ve Mustafa Dîb el-Bugâ'nın ta'likiyle (Beyrut 1407/1987) iki cilt halinde yayımlanmıştır.
Sakıp Yıldız ve Hüseyin Avni Çelik eseri el-İtkan fî ulûmi'l-Kur'an: Kur'an İlimleri Ansiklopedisi adıyla Türkçe'ye çevirmişlerdir (İstanbul 1987).

1.Baskı : Baskı Isim (TR) : / Baskı Isim (AR) : الاتقان في علوم القرآن / Ebat : 10x20 en 30x40x boy 13 sa / Yayın Evi : Darul Kütüb el Mısrıyye / Yayın Yeri : Kahire / Yayın Tar. : 1404 h. / Baskı Dili : Arabça / Özellik : Tahkikli Nüsha / Sayfa Adedi : 2 / Açıklama : Mahmud Nedim Cisr in tahkikiyle basılmış nushanın pdf kaydıdır. / Konu Fihristi :
1.Yazma : Yazma Isim (TR) : / Yazma Isim (AR) : الاتقان في علوم القرآن / Ebat : 10x20 en 30x40x boy 13 sa / Kütüphane Adı : / Kütüphane Bölümü : merkez / Demirbaş No : 23 / Yazım Tar. : 1206 / Yazma Dili : Arabça / Özellik : Müellif Hattı / Sayfa Adedi : 345 / Açıklama : Bu yazma Nüsha renkli yüksek kaliteli dijital kamera fotoğraflama şeklindedir. iki cilt bir arada 345 sayfadır . / Konu Fihristi :
...