Hit (1574) K-1379

İhtilafül Ulema

Yazar Adı : Tahavi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-23 Güncelleyen : /0000-00-00
İhtilâfü’l-’ulemâ’
(el-İhtilâf beyne’l-’ulemâ’).

Saymerî bu eserin bir benzerinin yazılmadığını (Ahbâru Ebî Hanîfe, s. 162), İbnü’n-Nedîm seksen kadar bölüm içeren hacimli bir eser olmasına rağmen tamamlanmadığını ve Kâtib Çelebi 130 küsur cüz teşkil ettiğini belirtir (Keşfü’z-zunûn, I, 32). Aslının varlığı bilinmeyen eserin Cessâs tarafından yapılan ihtisarı önce eksik olarak İhtilâfü’l-fuķahâ’ adıyla (nşr. Muhammed Sagir Hasan el-Ma‘sûmî, İslâmâbâd 1971), ardından tamamı Muhtasaru İhtilâfi’l-’ulemâ’ ismiyle (nşr. Abdullah Nezîr Ahmed, I-V, Beyrut 1416/1995) yayımlanmıştır. Cessâs’ın muhtasarından anlaşılacağı üzere fıkhî ihtilâfları konu alan eser Hanefî mezhebi imamları ile Mâlik, Şâfiî, Evzâî, İbn Ebû Leylâ, Süfyân es-Sevrî, Leys b. Sa‘d, Hasan b. Hay gibi fakihlerin görüşlerinin yanı sıra sahâbe ve tâbiînin görüşleri ve Tahâvî’nin kendi değerlendirmelerini ihtiva etmektedir.
...