Hit (2439) K-1317

Ahbarü Ehlir Rüsuh fil Fıkh vet Tahdis bi Mikdari

Yazar Adı : İbnul Cevzi, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el Hanbeli, Ebul Ferec İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-17 Güncelleyen : /0000-00-00
Ahbârü Ehli’r-Rüsûh fi’l-Fıkh ve’t-Tahdîs bi-Mikdâri
(nâsihi ve)’l-mensûh mine’l-hadîs (en-Nâsih ve’l-mensûh mine’l-hadîs, er-Rüsûh fî ‘ilmi’n-nâsih ve’l-mensûh)

Bombay’da basılan eser (ts.), İbn Hacer el-Askalânî’nin Ta’rîfü ehli’t-takdîs bi-mikdâri’l-mevsûfîne bi’t-tedlîs’iyle (Kahire 1322), Tâhâ Abdürraûf Sa‘d’ın takdimiyle (Kahire 1399/1978), Ebü’l-Kasım Cemâleddin Abdurrahman el-Büzûrî’nin Kabzatü’l-beyân fî nâsih ve mensûhi’l-Kur’ân’ı ile birlikte M. Züheyr eş-Şâvîş ve Muhammed Ken‘ân’ın tahkikiyle (Beyrut-Dımaşk 1984), ayrıca Muhammed İbrâhim Hifnî (Mansûre 1405/1984), Ebû Abdurrahman Mahmûd el-Cezâirî (Mekke 1988), Fehmî Sa‘d (Beyrut 1412/1992), Muhammed Subhî Hasan Hallâk (Beyrut 1413/1993) ve Ali Rızâ Abdullah Ali Rızâ (Beyrut 1412/1992) tarafından neşredilmiştir.
Sıbt İbnü’l-Cevzî, müellifin bir cilt hacminde Nâsihu’l-hadîs ve mensûhuh adlı bir kitabının ve bu eserin bir cüzlük muhtasarının bulunduğunu belirtmiştir (Mir’âtü’z-zamân, VIII/2, s. 484).
İsmail Akyüz, Ahbârü ehli’r-rüsûh’u Türkçe’ye çevirmiş ve bazı fıkhî açıklamalar ekleyerek Hadiste Nesh adıyla yayımlamıştır (İstanbul 1997).
...