Hit (2805) K-1095

İrğamul Merid fi Şerh en Nazm el Atid li Tevessül el Mürid

Yazar Adı : Muhammed Zahid el Kevseri İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-14
İrğâmü'l- Merîd fî Şerhi'n-Nazmi'l-atîd li tevessüli'l-Mürîd

Kevserî’nin tasavvufa dair görüşlerini ve Nakşibendiyye tarikatına mensup Mâverâünnehir bölgesinden otuz üç sûfînin ve kendisinin biyografisini içermektedir (İstanbul 1328).
Esere ed-Dürrü'n-nadîd adıyla bir şerh yazılmıştır.
...