Hit (2418) Y-99

Abdulkuddüs Bingöl

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : abingol@atauni.edu.tr
D.Yeri : Erzurum/Tortum D.Tarihi : 28.Mar.52
Görevi : Akademisyen,Dekan Uzm.Alanı : Felsefe
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-02-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdulkuddûs Bingöl

28 Mart 1952’de Erzurum/Tortum’da doğdu
Liseye kadar Erzurum'da okudu.
1973 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu.
Doktorasını Sistematik Felsefe ve Mantık Bölümünde (1978) tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi (1975–79), yardımcı doçent (1982–83), doçent (1983–89),aynı yerde ve iletişim Fakültesinde profesör (1989–89, 1999) olarak çalıştı.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm başkanlığı (1985–99),
Erzurumlu İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi Müdürlüğü (1987–99),
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1996–97),
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı (1997–2000),
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanlığı (1998-),
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.
Makalelerini; Felsefe Dünyası, İslâmi Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Atatürk 0. Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, Türk Yurdu, Risaletün Fi Hakki'l-Besmele kitap ve dergilerinde yayımladı.
Pek çok kongre ve seminerde bildiri sundu.
TDV İslâm Ansiklopedisi, Osmanlı, Türk Düşünce Tarihi, Türklerde Mantık, Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe, Türkler için bölüm ve madde yazdı.
Çok sayıda akademik dergi için hakemlik ve editörlük yaptı.

Eserleri:

SSCI.SCI-EXPANDED ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanan

"Aristoteles'in Tanım Teorisi" Sesler 260/261, Sayfa :58-75, Aralık 1991,

Üsküp/ YUGOSLAVYA

SSCI.SCI-EXPANDED ve AHCI kapsamı dışındaki yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanan

"Endülüslü İbn Hazım'ın Mantığında Dil Konuları" felsefe Dünyası,S.8 ss.22-32

Temmuz 1993 ANKARA.

"Erzurum' lu İbrahim Hakkı'nın İlim Anlayışı" Felsefe Dünyası, S.9 ss.14-20

Ekim 1993. ANKARA

"İslam Düşüncesi ve İslam Felsefesi Üzerine" Felsefe Dünyası, S:15 ss.19-25,

Bahar 1995 ANKARA

"Gazali'de Din-Bilim İlişkisi" Felsefe Dünyası, S.18, ss.10-17

Kış 1995. ANKARA

"Semerkandî'nin Kıstas'ında Kıyas Teorisi" Felsefe Dünyası S :20 ss.10-33

Bahar 1996 ANKARA

"Gazzali ve Mantık Bilimi" İslami Araştırmalar(Türkiye Ekonomik ve Kültürel

Dayanışma Vakfı Yayını) C.13. S.3/4, ss. 299-302 2000 ANKARA

"Dil, Anlam ve Felsefe" Felsefe Dünyası, Felsefe Dünyası, S: 1 ss. 22-26

Temmuz 1991 ANKARA

"İletişim Bağlamında Mantık ve Dil" İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,

ss. 145-158, İSTANBUL 1999

'İletişim Olgusunun Merkezindeki İnsan' , İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, C.2,

s.412-426, İstanbul 2002

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Eserler:

" XVIII.Yüz yıl Türk Mantıkcıları" Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S. 14

ss.55-67 ERZURUM 1996

"al-Semer Kandî ve Kıstasul-Ef- Kârı" Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi S.19,

ss.173-182 ERZURUM 1991

"Terzi Baba'nın Tasavvuf Anlayışı" Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S:17

ss.195-198 ERZURUM 1983

"İslam Kültür Dünyasında Mantık Geleneğinin kurulmasında Türk Düşünürlerin Yeri"

Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S : 18 ss.231-240, ERZURUM 1990

"Düşünce -Dil, Dil- Anlam Bağıntısında Yabancı Dille Öğretim Üzerine Bazı Mülâhazalar"

S.80 ss.14-18 Türk Yurdu Nisan 1994 ANKARA

"Hakikat, felsefe ve Din" Türk Yurdu C.17, S.116/117 ss.139-141, Nisan- Mayıs

ANKARA 1997

-'Kazziye-i Ma'dule Risalesi üzerine açıklama', Gözübüyük Zade İbrahim Efendi , Risaletün Fi

Hakki'l -Besmele, Sevinç Matbaası , Ankara-1984. s.87

-'Rabıta-I Gayr-ı Zamani Hakkında Risale üzerine açıklama', Gözübüyük Zade İbrahim Efendi ,

Risaletün Fi Hakki'l -Besmele, Sevinç Matbaası , Ankara-1984. s.89

-'Kazziye-i Ma'kule Risalesi üzerine açıklama', Gözübüyük Zade İbrahim Efendi , Risaletün Fi

Hakki'l -Besmele, Sevinç Matbaası , Ankara-1984. s.91

-'Kane Rabıt-ı Zamani Olursa Konulu Risale üzerine açıklama',Gözübüyük Zade İbrahim Efendi ,

Risaletün Fi Hakki'l -Besmele, Sevinç Matbaası , Ankara-1984. s.92

-'Leyse Küll Kavramı Hakkında Risale üzerine açıklama', Gözübüyük Zade İbrahim Efendi ,

Risaletün FiHakki'l -Besmele, Sevinç Matbaası , Ankara-1984. s.94-95

-'Mevzu İle Mahmul Arasıdaki Haml Risalesi üzerine açıklama', Gözübüyük Zade İbrahim

Efendi , Risaletün Fi Hakki'l -Besmele, Sevinç Matbaası , Ankara-1984. s.97

Bildiriler:

INTERNATİONAL SYMPOSIUM ON IBN TURK, KHWARAZMÎ,

FARABİ, BEYRUNİ, AND IBN SİNA, September 9-12 Ankara 1985

-"İbn-i Sinâ'da Mantıki Mahiyet ve Bilinmesi"

Bildiriler (Ankara1990) ss.139-147

NOT: Bu bildiri tam metin halinde Fransızca olarak da yayınlanmıştır.

-Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri,4-7 Eylül 1989,

ANKARA

"-Şemsû'd-dın Muhammed B. Eşref El- Semerkandî ve Kıstasu'l Efkar"

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları , ANKARA 1997.ss.107-118

-International congreess On Learning and Education In The Ottoman World

İSTANBUL, 12-15 April 1999 Abstrats.

"Osmanlı Dünyasında Mantık Bilimi ve Eğitimi" ,Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim,

Milletler Arası Kongresi Tebliğleri, İstanbul-2001, s.63-74

-Felsefe ve Sosyal İlimler Kongresi 7-11 Mayıs 1984, (Atatürk üniversitesi)

"Türk- İslam Dünyasında İsagojı"

(1. Felsefe ve Sosyal ilimler Kongresi Bildiriler ERZURUM 1989, ss.135-144)

-II. Türkiye Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyum, 11-13 Kasım 1987 İZMİR

" Türk-İslam Mantıkçılarında Mantık ve Dil" Seminer Felsefe Özel Sayısı, S.6.

Bornova /İZMİR 1989, ss.191-200

-Türkiye I. Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu 19-21 Kasım 1986

ANKRARA ( Ankara Üniversitesi ve ODTÜ Ortaklaşa)

"İhvanü's Safa Risalelerinde Mantık Konuları"

Türkiye II. Felsefe , Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyum Bildirileri, Ülke Yayın-

Haber Tic.Litr. Şirketi, ANKARA, 1991

-Türk Kültürü ve felsefe Panelleri, Erciyes Üniversitesi 1991 KAYSERİ,

"Türk Kültür Tarihinde Mantık Hareketleri" 24-25 Nisan 1991 KAYSERİ

TEBLİĞLER, KAYSERİ 1992 ss.11-24

-Terzi Baba Sempozyumu, 13-14 Ekim 1986. ERZİNCAN ( Atatürk Üniversitesi

Ve Erzincan Valiliği)

"Terzi Baba'nın Tasavvuf Anlayışı"

-Felsefe ve İletişim Sempozyumu, 26-27 Mayıs 1989, Anadolu Üniversitesi

ESKİŞEHİR, "Dil, Anlam ve Felsefe"

-Türk Kültürüne Felsefe Açısından Bakış Sempozyumu, 16-17 Kasım 1989,

19 Mayıs Üniversitesi. SAMSUN

-"Türk İslam Kültür Dünyasında"Felsefe Geleceğinin Kurulmasında Türk Düşünürlerinin Yeri"

-İletişim Sempozyumu, 27 EKİM 1989 Gazi Üniversitesi Basın- Yayın Yüksekokulu

ANKARA, " Anlam Dil ve Felsefe"

-1994 Felsefe Kongresi 22-23 Ekim 1994, Uludağ Üniversitesi / BURSA,

"İslam Düşüncesi ve İslam felsefesi Üzerine"

-1995 Felsefe Kongresi, 22-23 Ekim 1995, Türk Felsefe Derneği /ANKARA

"Gazzalî'de Din- Bilim İlişkisi"

-2000 Felsefe Kongresi, Türk Felsefe Derneği/ ANKARA

" İnsan Nedir?"

İnsan felsefesi Kongresi, Mayıs 1998, Atatürk Üniversitesi / ERZURUM

" İletişim Bağlamında Mantık ve Dil"

-İletişim Kongresi,1-3 Mart 2000, İSTANBUL

"İletişim Eğitimi Üzerine Düşünceler"

Kitaplar Ve Kitaplarda Bölümler:

-GELENBEVİ İsmail, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,

ANKARA-1988

-Porphyrios ve İsagajisi Üzerine, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, ERZURUM,1988

-Klasik Mantık'in Tanım Teorisi, M.E.B. Yayını, İstanbul,1993

-Türkiye Diyanet vakfı İslam Ansiklopedisi Ebheri maddesi

"Ebheri Esi'ru'd-Din Mufaddal b.Ömer", c.10,ss.75-76

- Saadettin Elibel, Felsefe konuşmaları, ANKARA-1987, " Mantığın Dünü ve Bugünü" ss.55-75

-Türkiye Diyanet Vakfı , İslam Ansiklopedisi, İsaguci Mad. "İsagucî", c.22,ss.488-489

-OSMANLI, Yeni Türkiye Yayınları, ANKARA-1999,

"osmanlılarda Mantık Bilimi, İçeriği, Medrese Eğitimindeki Yeri ve Osmanlı Mantıkçıları" c.8, ss.231-243

-Gelenbevi'nin Mantık Anlayışı , M.E.B yayınları

İstanbul-1993

- H.Gazi Topdemir,Türk Düşünce Tarihi , Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,

Ankara- 2001-' Türkler' de Mantık' s.73-131

-Türklerde Mantık, S. 73-130

-Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

İstidlal mad.

İstidlal, c.23, ss.323, İstanbul-2001

-Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

İstikra mad.

İstikra, c.23, ss.358-359, İstanbul-2001

--Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

İstintac mad.

İstintac , c.23, ss.373, İstanbul-2001

Çotuk Söken, Betül. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Öğretim ve Araştırma

Alanı Olarak Felsefe, ANKARA 2001. s.179-185

'Osmanlılarda Mantık Bilimi ve Eğitimi'

TÜRKLER, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002 ' Türkler ve Mantık Bilimi' ,c.5

s.691-701

Çeviriler:

Gelenbevi İsmail , Risaletu'l- Kıyas, Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi

Yayınları, ERZURUM -1988

Editörlük Ve Hakemlikler:

Felsefe Dünyası Dergisi,(Türk Felsefe Dergisi Yayını, ANKARA)

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Dergisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Bilim name Akademik Araştırma Dergisi- Kayseri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(Ayrıca 12 doktora, 13 yüksek lisans tez danışmanlığı yürütmüştür.)

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort