Hit (928) Y-903

Haririzade Mehmed Kemaleddin

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1850
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1882
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Haririzade Mehmed Kemaleddin ;

Mutasavvıf ve bilgindir.
Halveti, Melâmi ve Rufai şeyhlerîndendir.
Bursalı Mehmed Tahir'in üstadıdır.
İlköğreniminden sonra rüştiyeye devam etti.
Arapça, mantık ve belagat dersleri aldı.
On yedi yaşında iken babası vefat edince bir süre ticaretle uğraştı.
Zahiri ilimleri İstanbul'da tahsil ettikten sonra babası Abdurrahman el-Hariri'den tasavvuf ilmini öğrenmeye başladı.
Bu alandaki eğitimini Muhammed Enisül-Hüseyni ed-Dımeşki'den tamamladı.
Aslen Halepli bir aileye mensup olan Haririzâde. bir müddet Halep ve Mısır'da kaldı.
Daha sonra dönemin ünlü Melâmi şeyhi Seyyid Muhammed Nürul-Arabi ile tanıştı.
Ondan Ibn Arabi'nin eserlerini okudu.
Daha sonra İstanbul Hırkai şerif semtindeki evinde sohbet, mütalâa ve eser yazmakla meşgul oldu.
1873'te Üsküp'e, Selanik'e, 1874'te Mısır'a gitti, daha sonra İstanbul'a döndü ve kalan ömrünü burada geçirdi.
Fatih Kütüphanesinde kısa bir dönem süren hafız-ı kütüblük görevi dışında resmi bir görev yapmadı.
Evinde eser yazmakla ve irşadla meşgul oldu.
Vefat edince Eyüp'teki Şeyh Hasib Efendi Rifâi Dergâhı haziresine defnedildi.
Kırk civarında telif eseri vardır.
Tibyan adlı eseri, tasavvufi silsileleri içeren eseri tasavvuf tarihi alanında önemli kaynaklardandır.

Eserleri :

TÜKÇE:

•Fecrû'l-Esma ve subhül-müsemma,
•Rûşen-i Dilnûvaz,
•Fashu Dürril-ağla şerhu devril-ala,
•Hakikatü't-Tarika,
•Hadikatü'l Hakika.
•İmdad fi'l mebde vel-mead,
•Irfanûl-Aşıkin alû Burhani's-salıkin,
•Kenzûl-Feyz,
•Medar-ı Vâhidiyyet ve Merkez-i Ahadiyyet,
•Şerhu Evradi'l ûsbüiyye,
•Şerhu Virdi's-settar (1287),
•Tarfetül müstersil ale't-tuhfetil-mûrsele,
•Mededül-Bekri min seyyidil-Bekri.

ARAPÇA:

•Tibyanû vesaili'l-ha-kaik (3 cilt),
•Cevahirû mülûki'l-aliy-ye fi bevûhiri sülûki'ş-Şazeliyye,
•Esrârû'l main fi şerhi esmail-erbain,
•Feyzûl-muğni min hadisi men talebeni,
•Ziyaül-bedr şerhu Hizbil-bahr,
•Şalatû'l-ithâf bi-Şerhi Salâti's-Sakkaf,
•Reşhâtül-esnâ alû teveceûhati'l-esmâ,
•el-Mevridû'l-hâs bil-havâs fi tefsiri sûreti'l-lhlâs (yay. haz. Yakup Çiçek, 1996),
•Şerhu beyti Mevlana Cami,
•Seyrü'l-esmâ ve sırrül-mûsemmâ.