Hit (1504) Y-4864

Abdullah es Sıddık el Ğumari

Künyesi : Ebu'l Fadl Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Fas/Tanca D.Tarihi : 1328h-1910m
Ö.Yeri : Fas/Tanca Ö.Tarihi : 1413h-1993m.
Görevi : Allame,Muhaddis,Mutasavvıf Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2015-08-28 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2017-07-17

Abdullahb. es-Sıddık el Ğumari Ebu’l-Fadl (1910-1993)
hadis, fıkıh ve usul-i fıkıh alimi.

1 Receb 1328’de (8 Temmuz 1910) Tanca’da doğdu.
Ebu’l-Mecd, Ebu Salim ve Ebu’s-Sena kunyeleriyle, babası ve annesi tarafından hz. hasan’ın ve onun torunlarından olup Mağrib’de İdrisi sulalesini kuran I. İdris’in soyundan geldiği için haseni, İdrisi, ayrıca Mağribi, Tanci ve Eseri nisbeleriyle de anılır.
Annesi sufi mufessir İbn Acibe’nin torunudur.
Kur’an-ı Kerim’i ezberledikten sonra Karaviyyin’e giderek oradaki alimlerden faydalandı.
Sıddikıyye Zaviyesi’nin şeyhi olan babasının okuttuğu dersleri takip etti. Bu sırada Teşyidu’l-mebani li-tavdihi ma havethu’l-mukaddimetu’l-Acurrumiyye mine’l-hakaik ve’l-meani adlı ilk eserini kaleme aldı ve Şevkani’nin İrşadu’l-fuhul’unu ihtisar etmeye başladı.
1930’da Ezher Universitesi’ne kaydoldu.
Ulkesinde iyi bir tahsil görduğu için İslami ilimlerde yetişkinliğini gösteren icazetler aldı ve Ezher öğrencilerine, özellikle de İslami ilimlerde doktora yapan öğrencilere ders verdi. Mısırlı alimlerin takdirini kazandı; gazetelerde makaleler ve fetvalar yayımladı.
Başta babası ve ağabeyiEbu’l-Feyd İbnu’s-Sıddikolmak uzere Libya Kralı İdris es-Senusi, Yusuf b. İsmail en-Nebhani, Muhammed Bahit, Muhammed haseneyn Mahluf el-Adevi, Zahid Kevseri, Muhammed Abdulhay el-Kettani gibi alimlerden faydalandı.
Muhammed hamid el-hamevi, Abdulfettah Ebu Gudde, Muhammed Yasin el-Fadani, Muhammed Avame gibi alimler de onun talebeleri arasında yer aldı.
Hasan el-Benna ve babasıyla yakından göruştuğu gibi İslami cemiyetlerde dersler ve konferanslar verdi.
1959-1969 yılları arasında Mısır hukumeti tarafından takibe alınarak defalarca hapsedilenEbu’l-Fadl19 Şaban 1413’te (11 Şubat 1993) Tanca’da vefat etti.
Ailesine ait zaviyede babasının yakınına defnedildi.

Eserleri.
1. Tahricu ehadisi’l-Luma fi usuli’l-fıkh.

Ebu İshak eş-Şirazi’nin eserindeki 118 rivayetin ele alındığı çalışmada rivayetlerin kaynakları zikredilmiş ve Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzi, Zehebi, Abdullah b. Yusuf ez-Zeylai, Zeynuddin el-Irakī, İbn hacer el-Askalani gibi alimlerin bu hadisler hakkındaki göruşleri belirtilmiştir. Yusuf Abdurrahman el-Mar‘aşli eseri el-Luma ile birlikte yayımlamıştır (Beyrut 1405/1985, 1406/1986).

2. el-İbtihac bi-tahrici ehadisi’l-Minhac.
Kadi Beyzavi’nin Minhacu’l-vusul fi marifeti ilmi’l-usul’unde kısaca verdiği 118 rivayetin senedleriyle ve tam metinleriyle birlikte zikredilip açıklandığı eseri Semir Taha el-Meczub Minhacu’l-vusul ile birlikte neşretmiştir (Beyrut 1405/1985).

3. İkametu’l-burhan ala nuzuli İsa fi ahiri’z-zaman.
Eserde yirmi sekiz sahabinin hz.Peygamber’den rivayet ettiği altmış bir hadise yer verilmiş, bu konuda farklı duşunenlerin göruşleri çurutulmeye çalışılmıştır (Beyrut 1410/1990, 3. bs.).
Muellifin Akīdetu ehli’l-İslam fi nuzuli İsa aleyhi’s-selam adıyla basılan eseri (Kahire, ts.) muhtemelen aynı kitaptır.

4. Fethu’l-muin bi-nakdi Kitabi’l-Erbain (Medine, ts.).
hace Abdullah-ı herevi’nin Allah Teala’nın isim, fiil ve sıfatlarıyla ilgili kırk hadisi bir araya getirdiği Kitabu’l-Erbain fi delaili’t-tevhid’ine reddiye olarak yazılmış olup herevi’nin kitabını neşreden Ali b. Muhammed b. Nasır el-Fukayhi de el-Fethu’l-mubin ala nakdi Abdillah b. Muhammed es-Sıddikel-Ġumari li-Kitabi’l-Erbain adlı çalışmasıylaİbnu’s-Sıddik’in göruşlerini tenkit etmiştir.

5. el-Kenzu’s-semin fi ehadisi’n-nebiyyi’l-emin (Beyrut 1403/1983, 2. bs.).
Muellif bu çalışmasını el-Fethu’l-mubin bi-şerhi’l-Kenzi’s-semin adıyla şerhetmiştir.

6. Nihayetu’l-amal fi sıhhati ve şerhi hadisi ardi’l-amal.
Resul-i Ekrem’in hayatı gibi ölumunun de ummeti için hayırlı olacağını, öldukten sonra ummetinin iyi ve kötu amellerinin kendisine gösterileceğini belirten ve Şiruye b. Şehredar ed-Deylemi’nin Firdevsu’l-ahbar’ında yer alan bir hadis uzerinde yapılan çalışmadan ibarettir (Kahire 1368). Nasıruddin el-Elbani’nin buna Ġayetu’l-amal fi beyani dafi hadisi ardi’l-amal ve’r-red ale’l-Ġumari fi tashihihi bi-sahihi’l-makal adıyla reddiye yazdığı belirtilmektedir (Ali hasan Ali Abdulhamid el-halebi el-Eseri, s. 78).

7. er-Resailu’l-Ġumariyye.
Muellifin İrşadu’l-cahili’l-ġavi ila vucubi itikadi en-ne Adem nebi, Cuz fihi red ale’l-Elbani ve Murşidu’l-hair li-beyani vadi hadisi Cabir adlı çalışmalarını ihtiva eden eser Kemal Yusuf el-hut tarafından yayımlanmıştır (Beyrut 1411/1991).

8. kurretu’l-ayn bi-edilleti irsali’n-nebi ile’s-sekaleyn (Devha, ts.).

9. İlamu’n-nebil bi-cevazi’t-takbil.
Bir soru uzerine kaleme alınan risalede hz. Peygamber’in hayatından örnekler verilerek el, yuz, alın, baş öpmenin bid‘at olmadığı anlatılmıştır (Beyrut 1405/1985, 2. bs.).

10. İrġamu’l-mubtedii’l-ġabi bi-cevazi’t-tevessul bi’n-nebi.
Nasıruddin el-Elbani’nin tevessul konusundaki göruşlerine reddiye olarak kaleme alınan ve Mağrib’de neşredilen risaleyi hasan b. Ali es-Sekkaf, Abdulaziz b. Muhammed b.Sıddikel-Gumari’nin yine Elbani’ye reddiye olarak yazdığı Beyanu neksi’n-nakis li’l-muteaddi bi-tadifi’l-haris adlı çalışmasıyla birlikte yayımlamıştır (Amman 1412/1992). Ali hasan Ali Abdulhamid el-halebi el-Eseri de Elbani’yi savunmak uzere Keşfu’l-mutevari min telbisati’l-Ġumari ve reddu udvanihi ala Ehli’s-sunne’yi kaleme almıştır (Demmam 1410/1990).

11. Fedailu’l-kuran (Beyrut 1406/1986).

12. Bideu’t-tefasir.
Zemahşeri’nin el-Keşşaf’ı, M. Ferid Vecdi’nin el-Mushafu’l-mufesser’i, Muhammed Abdullatif el-hatib’in Evdahu’t-tefasir’i ve Ebu Zeyd ed-Demenhuri’nin Tefsir’i gibi eserlerde görulen hatalara dair bir çalışmadır (Kahire 1385/1965). 13. el-İhsan fi taakkubi’l-İtkan li’s-Suyuti (Kahire, ts., [Daru’l-ensar]).

14. havatır diniyye.
Muhtelif dini meselelerin incelendiği uç ciltlik bir eser olup I. cildi yayımlanmıştır (Kahire 1388;Ebu’l-Fadlİbnu’s-Sıddik’ın diğer eserleri için bk. Tahricu ehadisi’l-Luma, neşredenin girişi, s. 31-34; el-İbtihac, neşredenin girişi, s. 15-18).

İbnu’s-Sıddikayrıca birçok kitabı tashih edip notlar ekleyerek yayımlamıştır.

Ebu’ş-Şeyh’in Ahlaku’n-nebi’si (Kahire 1378/1958,Ebu’l-Feydİbnu’s-Sıddikile birlikte), Bedreddin eş-Şibli’nin Akamu’l-mercan fi ġaraibi’l-ahbar ve ahkami’l-can’ı (Kahire 1376), İbn Receb el-hanbeli’nin el-İstihrac li-ahkami’l-harac’ı (Kahire 1352; Beyrut 1982, 1405/1985; Beyrut 1399, Ebu Yusuf ve Yahya b. Adem’in Kitabu’l-harac adlı eserleriyle birlikte), İbnu’l-Murtaza’nın Zeydi fıkhına dair el-Bahru’z-zehhar’ı (I-V, Kahire 1366-1368/1947-1949, Abdullah b. Abdulkerim el-Cirafi ve Abdulhafiz Sa‘d Atıyye ile birlikte), hattabi’nin Beyanu icazi’l-kuran’ı (Kahire 1372/1953), Şemseddin es-Sehavi’nin el-Makasıdu’l-hasene’si (Kahire 1375/1956; Beyrut 1399), Suyuti’nin el-habaik fi ahbari’l-melaik’i (Kahire, ts.) ve Musnedu Ebi Bekri’s-Sıddik’ı (Mekke 1402),Ebu’l-hasan İbn Arrak’ın Tenzihu’ş-şeria’sı (I-II, Kahire 1375, 1383; I-II, Beyrut 1401, Abdulvehhab Abdullatif ile birlikte), el-Emiru’l-kebir es-Sunbavi’nin Maliki fıkhına dair el-İklil şerhu Muhtasari halil’i (Kahire, ts.), İbn Ebu Zeyd el-Kayrevani’nin Maliki fıkhına dair er-Risale’si uzerineEbu’l-Feyd İbnu’s-Sıddik’ın kaleme aldığı Mesaliku’d-delale ala metn (mesail)i’r-Risale’si (Kahire 1391) onun bu çalışmalarından bazılarıdır (diğerleri için bk. Tahricu ehadisi’l-Luma, neşredenin girişi, s. 35-36; el-İbtihac, neşredenin girişi, s. 18).
M. Yaşar Kandemir
عبد الله بن الصديق الغماري
نسبه
هو الحافظ السيد أبو الفضل عبد الله ابن العلاَّمة أبي عبد الله شمس الدين محمد ابن الولي الكبير سيدي محمد الصديق ابن سيدي أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الطنجيبن محمد بن عبد المؤمن بن علي ابن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل ابن علي بن عمر بن العربي علال بن موسىبن أحمد بن داود ابن إدريس ابن مولانا إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن المثنى ابن الحسن ابن الإمام علي

. وُلد في ءاخر يوم من جمادى الآخرة سنة 1328هـ - 1910 طنجة.

حياته العلمية
في البداية حفظ القرآن والمتون والتحق بجامعة القرويين وحضر عدة شروح منها: شرح الخرشي، وحاشية أحمد بن الخيّاط وحضر شرح البخاري للقسطلاني وجمع الجوامع شرح المحلي من أوّله إلى كتاب السُّنّة. وأجازه السيد مهدي العزوزي. رجع إلى طنجة فدرّس بالزاوية الصديقيّة. سافر إلى مصر في 1930م والتحق بالأزهر. حصل على عالمية الأزهر في 1931.


شيوخه
1- والده السيد محمد بن الصديق رحمه الله تعالى.
2-
أخوه الحافظ العلاّمة أبو الفيض أحمد.
3-
العلاّمة الشيخ محمد بن الحاج السلمي.
4-
العلاّمة الشيخ القاضي العبّاس بن أبي بكر بناني.
5-
العلاّمة المحقق السيّد أحمد بن الجيلاني الأمغاري.6-الشيخ فتح الله البناني الرباطي.
7-
العلاّمة الشيخ الراضي السناني الشهير بالحمش.
8-
العلاّمة أبو الشتاء بن الحسن الصنهاجي.
9-
العلاّمة الشيخ محمد الصنهاجي أخو السابق.
10-
العلاّمة السيد أحمد بن الطيب القادري.
11-
العلاّمة عبد الله الفضيلي.
12-
العلاّمة السيد عبد الرَّحمن بن القرشي العلوي.
13-
الشريف الحبيب المهاجي.
14-
المحدث عبد الحي الكتاني.
15-
العلاّمة القاضي الحسين العراقي.
16-
العلاّمة السيد محمد المكّي بن محمد البطاوري.
17-
السيد المهدي بن العربي بن الهاشمي الزرهوني.
18-
الملك إدريس بن محمد المهدي ابن العلاّمة محمد ابن علي السنوسي الشريف الحسني.
19-
القاضي المسند الكبير عبد الحفيظ بن محمد بن عبد الكبير الفاسي الفهري.
20-
العلاّمة الأثري الصوفي أبو القاسم بن مسعود الدبّاغ.
21-
العلاّمة المحدّث السيّد محمد بن إدريس القادري الحسني الفاسي.

تونس:
1-
شيخ جامع الزيتونة الشيخ طاهر بن عاشور التونسي المالكي.

مصر:

1-
الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي.
2-
مسند العصر الشيخ أحمد بن محمّد بن عبد العزيز ابن رافع الحسيني الطهطاوي.
3-
الشيخ محمد إمام بن برهان الدين إبراهيم الشهير بالسقّا الشافعي.
4-
الشيخ محمد بن إبراهيم الحميدي السمالوطي المالكي.
5-
الشيخ محمد بن محمد بن خليفة الأزهري الشافعي.
6-
الشيخ أحمد بن محمد بن محمد الدلبشاني الموصلي القاهري.
7-
السيد بهاء الدين أبو النصر بن أبي المحاسن القاوقجي الطرابلسي.
8-
الشيخ محمد الخضر بن حسين التونسي.
9-
أبو الوفاء خليل بن بدر بن مصطفى الخالدي الحنفي.
10-
العلاّمة الشيخ محمد دويدار الكفراوي التلاوي الشافعي.
11-
الشيخ طه بن يوسف الشعبيني الشافعي.
12-
الشيخ عبد المجيد بن إبراهيم بن محمد اللبّان.
13-
عبد الواسع بن يحيى الصنعاني اليمني.
14-
الأستاذ عويض بن نصر الخزاعي المكّي.
15-
الشيخ محسن بن ناصر باحربه اليمني الحضرمي الشافعي.
16-
الشيخ عبد الغني طموم الحنفي.
17-
الشيخ محمد بن إبراهيم الببلاوي المالكي.
18-
الشيخ محمد بن عبد اللطيف خضير الدمياطي الشافعي.
19-
محمد بن محمد زبارة الصنعاني الحسني.
20-
الشيخ محمود بن عبد الرَّحمن المنصوري الحنفي الأزهري.
21-
الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري.
22-
الشيخ محمد بن حسنين بن محمد مخلوف العدوي المالكي
23- الشيخ عبد المجيد الشرقاوي.
24-
الشيخ محمد عزت.

الحجاز:

1-
الشيخ المحدث عمر حمدان المحرسي.
2-
الشيخ المحدث عبد القادر بن توفيق الشلبي الطرابلسي.
3-
الشيخ المعمّر محمد المرزوقي بن عبد الرَّحمن أبو الحسين المكّي الحنفي.
4-
الشيخ صالح بن الفضل التونسي ثم المدني الحنفي.
5-
العلاّمة عبد الباقي بن ملاّ علي بن ملاّ محمد معين اللكنوي الأنصاري المدني الحنفي.

الشام:
1-
الشيخ محمد سعيد بن أحمد الفرا الدمشقي الحنفي.
2-
العلاّمة الورع بدر الدين بن يوسف الحسني الدمشقي الشافعي شيخ دار الحديث بدمشق.
3-
الأستاذ الشيخ عبد الجليل بن سليم الذرا الدمشقي.
4-
الشيخ محمد راغب بن محمود الطبّاخ الحلبي الحنفي.
5-
الشيخ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي البيروتي
6- الشيخ عطاء بن إبراهيم بن ياسين الكسم الدمشقي الحنفي.

شيوخه من النساء:

1-
أم البنين ءامنة بنت عبد الجليل بن سليم الذرا الدمشقيّة.

مؤلفاته
الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي.
تخريج أحاديث لمع أبي إسحاق الشيرازي في الأصول.

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى في ءاخر الزمان.
الردّ المحكم المتين على كتاب القول المبين.
إتحاف الأذكياء بجواز التوسّل بسيد الأنبياء.
الأربعون حديثًا الغمارية في شكر النعم.
الأربعون حديثًا الصديقيّة في مسائل اجتماعية.
الاستقصاء لأدلّة تحريم الاستمناء.
سمير الصالحين في 3 أجزاء.
حسن البيان في ليلة النصف من شعبان.
فضائل القرءان.
تشييد المباني لما حوته الآجرومية من المعاني.
فضائل رمضان وزكاة الفطر.
مصباح الزجاجة في صلاة الحاجة.
قصص الأنبياء - طبع منه قصّة ءادم وإدريس وداود وسليمان.
قرّة العين بأدلّة إرسال النبيّ إلى الثقلين.
جواهر البيان في تناسب سور القرءان.
نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال.
الحجج البيّنات في إثبات الكرامات.
واضح البرهان على تحريم الخمر في القرءان.
دلالة القرءان المبين على أن النبيّ أفضل العالمين.
النفحة الإلهية في الصلاة على خير البريّة.
شرح الإرشاد في فقه المالكية.
إعلام النبيل بجواز التقبيل.
الفتح المبين بشرح الكنز الثمين.
لقول المسموع في بيان الهجر المشروع.
الصبح السافر في تحرير صلاة المسافر.
الرأي القويم في وجوب إتمام المسافر خلف المقيم.
إتقان الصنعة في بيان معنى البدعة.
توضيح البيان لوصول ثواب القرءان.
التحقيق الباهر في معنى الإيمان بالله واليوم الآخر.
تنوير البصيرة ببيان علامات الساعة الكبيرة.
الغرائب والوحدان في الحديث الشريف.
التنصل والانفصال من فضيحة الإشكال.
كيف تشكر النعمة.
الإعلام بأن التصوُّف من شريعة الإسلام.
ذوق الحلاوة بامتناع نسخ التلاوة.
حسن التفهُّم والدرك لمسألة الترك.
الأدلة الراجحة على فرضية قراءة الفاتحة.
إزالة الالتباس عمّا أخطأ فيه كثير من الناس.
إتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء.
المهدي المنتظر.
الإحسان في تعقيب الإتقان في علوم القرءان.
تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنّة.
كمال الإيمان في التداوي بالقرءان.
استمداد العون في بيان كفر فرعون.
توجيه العناية بتعريف الحديث رواية ودراية.
غنية الماجد بحجية خبر الواحد.
القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع.
إرشاد الجاهل الغوي إلى وجوب اعتقاد أن ءادم نبي.

وفاته:
توفي رحمه الله سنة 1413هـ - 1993م بطنجة ودفن فيها قرب والده

 

BİBLİYOGRAFYA: Ebu’l-Fadl İbnu’s-Sıddik, Tahricu ehadisi’l-Luma fi usuli’l-fıķh (nşr. Yusuf Abdurrahman el-Mar‘aşli), Beyrut 1406/1986, neşredenin girişi, s. 26-39; a.mlf., el-İbtihac bi-taHrici ehadisi’l-Minhac (nşr. Semir Taha el-Meczub), Beyrut 1405/1985, neşredenin girişi, s. 5-18; a.mlf., Delaletu’l-Ķurani’l-mubin ala enne’n-nebiyye efđalu’l-alemin, Mekke 1418/1997, s. 19; Ali Hasan Ali Abdulhamid el-Halebi el-Eseri, Keşfu’l-mutevari min telbisati’l-Ġumari ve reddu udvanihi ala Ehli’s-sunne, Demmam 1410/1990; Hasan b. Ali es-Sekkaf, Tenaķudatu’l-Elbani’l-vadıhat fima vaķaa lehu fi tashihi’l-ehadis ve tadifiha min aHta ve ġaletat, Amman 1412/1992, II, 19, 21, 65, 67, 99, 324; Muhammed Hayri Ramazan Yusuf, Tetimmetu’l-Alam li’z-Zirikli, Beyrut 1418/1998, I, 343-346.