Hit (1186) Y-471

Ahmed Naim

Künyesi : Lakabı : Babanzade
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bağdat D.Tarihi : 1872
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 13.08.1934
Görevi : Yazar Uzm.Alanı : Felsefe,Mantık,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Naim Babanzade
Galatasaray Sultanisi ve Mülkiye Mektebi mezunu (1894)
Hariciye Nezareti Tercüme Kaleminde çalıştıktan sonra Maarif Nezareti Yüksek Tedrisat Müdürlüğü (1911/12),
Galatasaray Lisesinde Arapça öğretmenliği (1912–14),
Maarif Nezareti Telif-Tercüme Odası üyeliği (1914–15),ardından Darülfünun Edebiyat Fakültesinde müderrisliğe başlayarak, Darülfünunun kapatılmasına kadar felsefe, mantık, ahlâk ve ruhiyat dersleri okuttu (1915-33).Mütareke yıllarında Ayan üyeliğinde de bulunan Ahmet Naim'e yeni üniversite kurulurken görev verilmedi.
Yazı hayatına Servet-i Fünûn dergisinde Arap edebiyatından yaptığı çevirilerle (1889-1901) başlayan Naim, makalelerinin büyük bölümünü Sebilürreşad, Mecmua-i Ebuzziya ve İçtihad gibi dergilerde yayımladı.
Irkçılığa karşı İslâm birliğini, materyalizme karşı İslâm inancını savunan yazı ve kitaplarıyla döneminin önde gelen İslamcı aydınları arasında yer aldı.
Kabri Edirnekapı Mezarlığındadır.

ESERLERİ:

  • Sarf-ı Arabiye Mahsus Temrinat (1898-99),
  • Hikmet Dersleri (1912),
  • Felsefe Dersleri (1914-15),
  • İslâm'da Dâvâyı Kavmiyyet (1916, İslâm'da Milliyetçilik adıyla: 1991),
  • Ahlâk-İslâmiye Dersleri (1924, islâm Ahlâkının Esasları adıyla: 1995),
  • Tevfik Fikret'e Dair (1918),
  • llmü'n Nefs (Georges Fonsyrive'den çeviri, 1916-17),
  • Hadis-î Erbain Tercümesi, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi fiil cilt, 1928, III-XII. ciltler Kâmil Miras tar. Çevrildi).