Hit (959) Y-4621

İbrahim Bizeban

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Grifin Hanya D.Tarihi :
Görevi : Hattat Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2014-09-18 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim Bizeban

Osmanlı hattatı.

Girifin Hanya şehrinde doğdu. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Dilsiz olduğu için "Bîzeban" lakabıyla tanınmıştır. Hat sanatına kabiliyetli görülerek III. Ahmed zamanında (1703-1 730) Enderûn-ı Hümâyun'a alındı ve burada iyi bir eğitim gördü. Genç yaşta. Topkapı Sarayı meşk hocası Seyyid Mehmed Nûrî-i Mısrî'den sülüs ve nesih yazılarını öğrenerek icazet aldı. Ağa ünvanından, bir müddet saray hizmetinde bulunduktan sonra çerağ edildiği anlaşılmaktadır. Şeyh Hamdullah ekolünün Önemli üstatları arasında sayılan İbrahim Bîzeban oturduğu Çapa'da Dilsizçeşmesi mahallesinde vefat etti. Ölümüne, "Olup püfkerde şem'-i ruhu oldu Bîzebânım lâl" (1154/1741) mısraıyla tarih düşürülmüştür.
İbrahim Bîzeban'ın bilinen eserleri arasında Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane-si'nde mevcut [959] bir kıtası, Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'de kayıtlı [960] 24 x 31 cm. ebadında, altın cetvelli sülüs nesih levhası hat sanatında eriştiği seviyeyi gösteren güzel örneklerdir. Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonunda yer alan. Bîzeban'ın 1139'da (1726-27) nesih hatla yazdığı Kur'ân-ı Kerîm 273 varaKtan ibarettir ve her sayfasında on beş satır vardır. Fatiha ve Bakara sûrelerinin ilk âyetleri, durakiar ve sûre başlan tezhip edilmiş, altın cetvelleri çekilmiş, ancak sûre isimleri yazılmamıştır. Hattatın bu mushafı, sanatının ilk dönemlerinde nesih yazıda henüz tavrının oluşmadığı sıralarda yazdığı anlaşılmaktadır. Aynı koleksiyonda mevcut dört kıtahk. murakka' şeklindeki klasik formundan farklı hilye-i şerif olgunluk döneminin eseri olup bunda Şeyh Hamdullah ekolünün sülüs ve nesih yazılardaki bütün özellikleri ve estetiği başarılı bir şekilde ortaya konmuştur. 1143 (1730-31) tarihli eser, 23 x 16,7 cm. ebadında klasik vişne çürüğü renginde deri ciltlidir. Birinci kıtada sülüs besmele, nesih esmâ-i hüsnâ yer alır. İkinci kıtada süiüs kelime-i tevhid, altında Hz. Ali'den rivayet edilen şemâil-i şerif, onun da altında hilye ile ilgili bir hadisin Hâkânî tarafından yapılan manzum Türkçe tercümesi vardır. Üçüncü kıtada sülüs besmele, ortada hüye metninin devamı, altında Enbiyâ sûresinin 107. âyeti, hilye metninin etrafında aşere-i mübeşşerenin isimleri yazılıdır. Dördüncü kıtada ise hilye ile ilgili hadisin Hâkânî'nin yaptığı manzum tercümesinin devamı ve ketebe kaydı yer alır. Şeyh Hamdullah'ın aklâm-ı sittede açtığı yolda üstün başarı göstermiş olan İbrahim Bîzeban'ın. üstatların yazılarını aslından ayırt edilemeyecek derecede taklit kabiliyetine sahip olduğu zikredilmektedir.