Hit (1992) Y-4548

Abdülkadir Efendi (Nevşehirli)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : 1881 D.Tarihi :
Görevi : Hattat Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

ABDÜLKADİR EFENDİ

Sadrı esbak Nevşehirli Damad İbrahim Paşanın ahfadından ve nüvvabdan Ahmed Tevfik Efendinin oğludur.
1881 [1299 H. ] da Kayseriye mülhakatından Tavulsun karyesinde doğdu.

Memleketinde ibtidaî tahsili bitirdikden sonra 1898 [ 1316 H . ] da İstanbul’a geldi.
Fatih camiinde Arnavud Hoca Hasan Necmüddin Efendinin dersine devamla icazetname aldı.
Darülfünun İlahiyat şubesinde de tahsil ederek 1912 [Temmuz 1328 ] de şehadetname aldı.

1903 [1321 H] de dairei meşihate intisab ile mektubî kaleminde istihdam olundu. Dairenin ilgasına kadar devam etdi. Bilâhare teşkil olunan İstanbul müftiliği evrak kalemine me'mur edildi. Sinni nizamiyi ikmal edince tekaüd edildi.

Damad İbrahim Paşa ve zevcesi Fatma Abdülkadir Efendi Sultan hayratında - vakfiye mucibince - vaaz etmek üzere mürasele verildi.
Memleketinden İstanbul'a geldiği sene, Filibeli Hacı Arif Efendiden
sülüs ve nesh meşkına başlıyarak müfredatı hurufı ve muahharen Reisülhattatîn Kâmil Efendiden mürekkebatı ikmal ile icazet aldı. Bir kaç sene «Medresetü'l-hattatîn» de de mütenevvi yazılar temeşşuk etdi.

1909 [25 şubat 1324 ] de meclisi Maarifde hututı mütenevvia müsabakasına girerek birinciliği kazandı.
Darülmuallimîn hüsni hat hocalığına tayin kılındı. Bir müddet sonra Darülhilâfe medarisine,
oradan da İmam ve Hatib mektebine nakl edilerek ilgaları târihine kadar muallimlikde bulundu.

Sülüs, celi, talik ve rık'ada ve mürekkeb imalinde mehareti vardır.