Hit (1362) Y-4503

Osman Keskioğlu

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ankara Ö.Tarihi : 1989
Görevi : Akademisyen,Müderris Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Bulgarca, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2013-12-26 Güncelleyen : /0000-00-00

OsmanKeskioğlu

Burgas ilinin (Karınobat) kasabasına bağlı Rupça köyünde doğdu.

Şumnu'da Medrese-i Aliyye'de okudu. Sonra aynı şehirde "Nüvvab"ın lise düzeyindeki bölümünü tamamlayarak âlî kısmına devam edip buradan mezun oldu.

Başmüftülük ve Vakıflar İdaresi tarafından Mısır'a öğrenime gönderildi. Mısır'da Cami'u'l-Ezher'de okudu. 1940 yılında öğrenimini tamamlayarak Bulgaristan'a döndü.

Şumnu'da "Nüvvab"ın lise bölümünde Türk edebiyatı, âli bölümünde de İslam diniyle ilgili dersler verdi. Ders kitapları yazdı ve bunlarda yeni terimler kullandı.

1943'te Sofya'da Milli Kütüphaneye bağlı Şumnu Şerif Paşa Kütüphanesindeki eserleri tanzime memur edildi.

1950 tarihinde Türkiye'ye göç etti. Anavatanda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde mütercim olarak çalıştı. Ankara İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi oldu. Diyanet İşlerinde görev aldı.

Anayurt gazetesinde, Vakıflar ve İlahiyat dergileriyle Diyanet İşleri gazete ve dergisinde yüzden fazla makalesi basıldı.

66 eseri vardır.

Bulgaristan Türkleri hakkında makaleler yazdı ve onların halk edebiyatıyla ilgili araştırmalar yaptı. Dilde sadeliği savunan Osman Keskioğlu, Türk Dil Kurumu üyesiydi.

Eserlerinin listesi Balkanlar'ın Sesi dergisinin 1989 tarihli (Sayı-4, Sf.; 33-34) sayısında verilmiştir. En önemli eserlerinden biri Bulgaristan'da Türkler-Tarih ve Kültür başlıklı eseridir. Ankara'da 1985 yılında basılmıştır.

1989 yılında Ankara'da vefat etti.

Eserleri

Fatih Devrinde İlim ve O Devirde Yetişen İlim Adamları,

Nurlu Yol (Ankara 1957);

Hz, Ebu Bekir (Ankara 1957);

Hz. Ömer (Ankara 1958);

Hazreti Osman Zinnu-reyn (Ankara i 960);

İslâm Dünyası Dün ve Bugün (Ankara 1964);

Hâtemü'l-en-biyâ Hazreti Muhammed ve Hayatı,

Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku (Ankara 1969,1980,1999);

Fakih Sahâbîler ve Mezheb İmamları (Ankara 1972);

Peygamberler Tarihi (Konya 1976);

Kur'an Yolunda (Ankara 1976);

Hazret-i Peygamberin Hayati: Siyer-i Nebi (Ankara 1981);

Müslümanların İlme ve Medeniyete Hizmetleri (Ankara 1983);

Bulgaristan'da Türkler: Tarih ve Kültür (Ankara 1985);

İslamda Eğitim ve Öğrefim (Ankara 1985);

Rahmet Peygamberi (Ankara 1985);

Son İlahi Kitap Kur'an-ı Kerim (Ankara 1987);

Nüzulünden İtibaren Kuran-ı Kerîm Bilgileri: Ulûm Kur'an (Ankara 1987,1989);

Son Çağlarda İslâm Dünyasında Fikir Hareketleri,

Kuran Tarihi ve Kur'an Hakkında Ansiklopedik Bilgiler.

Tercümeleri

Ebû Hanife, (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)

İmam Şafiî (Ankara 1969), (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)

İmam Malik: Hayatı, Görüşleri, Fıkhı (Ankara 1984), (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)

Ahmed İbn-i Hanbel: Hayatı-Görüşleri -Fıkıhta Yeri (Ankara 1984), (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)

Şeyhülislâm Ahmed İbn-i Teymiye: Hayatı-Gorüşleri-Fıkıhtaki Yeri-Usulü (İstanbul 1987) (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)

İbn Hazm (Muhammed Ebû Zehre'den tercümedir.)

Gûzübüyükzâde İbrahim Efendi'den Risale lî hakki'l-Besmeie (Ankara 1977);

Seyyid Süleyman Nedvî'den Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm) Hakkmda Konferanslar. Osman Keskioğlu'nun Anayurt gazetesi (1954-1957),

Not : Vakıflar Dergisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet Gazetesi ve Diyanet Dergisi'nde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.