Hit (1166) Y-408

Davud-u Kayseri

Künyesi : Şerefiüddin Davud b. Mahmûd Lakabı :
Tabakası : 14.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Kayseri D.Tarihi : 1260
Ö.Yeri : İznik Ö.Tarihi : 1350
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Fen İlimleri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Davud-u Kayseri
Tam adı Şerefiüddin Davud b. Mahmûd. Memleketinde ve Mısır'da tahsil gördü.
Medrese diploması aldıktan sonra tasavvuf yoluna girdi.
Tasavvuf ilminde üstadı Sadreddin-i Konevi halifelerinden Kemâleddin-i Kâşânî'dir. Bu zattan hilâfet aldıktan sonra Kayseri'ye döndü.
Bu sırada İznik'i fetheden Orhan Gazi tarafından İznik'te yaptırılan ilk medresenin müderrisliğine tayin edildi.
Böylece resmen görevlendirilen ilk Osmanlı müderrisi oldu.
Burada ilimle meşgul iken öldü.
Kabri Çandarlı Gazi Hayreddin Paşa Camii'nin karşısında Çınardibi denilen yerdedir.
Dinî ilimler, fen ilimleri ve tasavvuf alanında yazdığı çok sayıda eserleri ve yetiştirdiği talebeleri sebebiyle bazı çevrelerce "müceddid" (yeniden güçlendiren) kabul edildi.
Tasavvufta vahdet-i vücûd anlayışım ve İbn-i Arabi'nin fikirlerini benimsedi.
ESERLERİ:

 • Şerku Fusûsil-Hikem,
 • Şerh-i Ha-dîs-i Erbain,
 • Keşjül-Vücûhil-îzz li Meâni'd-Dürr,
 • Merûtibû't-Teuhîd,
 • Tahkîku Mâil-Hayöt (Çev. M. Bayrakdar, 1988),
 • Nihâyetûl-Beyân,
 • Şerh-i Kasîde-i Şeyh-i Ekber,
 • Şerh-i Arûz-ı Endülüst,
 • Şerha Menâzili's-Sâirîn,
 • Risale fi Beyâni Ahvâlil-Hızr,
 • Şerh-i Kasîde-i Hamriyye.
 • Nihayet-ül Beyan fi drayetizzaman